Fall- kontrollstudie av riskfaktorer för lymfom

SND-ID: EXT 0107

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Beskrivning

Kohorten består av alla individer över 18 år med lymfom som identifierats från det regionala cancerregistret i södra Sverige under åren 1990 till 1998. I ett första steg kontaktades den behandlande läkaren och efter godkännande från dem så skickades ett frågeformulär ut till patienterna. Till varje fall har två kontroller matchats för kön, ålder och hemort och samma frågor sändes även till dem. Frågeformuläret berörde frågor som utbildning, rökning samt yrken och exponering för olika substanser. Deltagarna fick svara på om de hade haft ett av 25 specificerade yrken där man jobbar med substanser som kan vara farliga, t.ex. i textilindustrin, oljeindustrin eller inom gummiindustrin. Enkäten innehöll också specifika frågor om individerna hade varit utsatta för något av 16 olika ämnen, t.ex. nickel, asbest, lösningsmedel, bensin, andra oljeprodukter, insektsmedel, strålning eller radioaktivitet, samt tiden för exponeringen. Ytterligare frågor rörde vilka djur de hade utsatts för både i och utanför hemmet.

Syfte:

Syftet är att skapa en fall-kontrollstudie för att kunna studera riskfaktorer för ly

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Alla individer över 18 år med lymfom som identifierats från det regionala cancerregistret i södra Sverige under åren 1990 till 1998.

Studiedesign

Fall-kontrollstudie

Tidsperiod(er) som undersökts

1990 – 1998

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Södra Sverige

Publikationer

Dryver E, Brandt L, Kauppinen T, Olsson H. Occupational exposures and non-Hodgkin's lymphoma in Southern Sweden. Int J Occup Environ Health. 2004 Jan-Mar;10(1):13-21.
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Kontakt

Dataset 1
Lymfom fall

Beskrivning

Datasetet innefattar studiens fall, dvs. de som drabbats av lymfom.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990–1998
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

1500

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

75%

Dataset 2
Lymfom kontroller

Beskrivning

Datasetet innefattar studiens kontrollgrupp.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990–1998
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

3000

Kontakt för frågor om data

Ingår i samling hos SND

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Publicerad: 2014-06-13
Senast uppdaterad: 2017-01-03