Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor - 2004

SND-ID: EXT 0108

Den här studien är en del av samlingen Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor

Skapare/primärforskare

Folkhälsomyndigheten

Beskrivning

Folkhälsomyndigheten gör årligen en nationell studie omfattande ett urval av 20 000 personer, 16-84 år. Undersökningen genomfördes för första gången 2004 och är ett fortlöpande samarbetsprojekt mellan Folkhälsomyndigheten och Sveriges landsting/regioner. Samtliga studier, från år 2004 och framåt, finns att ta del av under fliken Relaterade studier.

Undersökningen är frivillig och görs i syfte att visa hur befolkningen mår samt följa förändringar i hälsa över tid som en del i uppföljningen av folkhälsopolitiken.

Det nationella urvalet dras som ett obundet slumpmässigt urval från SCB:s Register över totalbefolkningen (RTB), bestående av 20 000 personer i åldern 16-84 år. Uppgifterna som lämnas är skyddade av sekretesslagen samt uppgifter i personuppgiftslagen. Detta innebär att de som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt och att enskilda individers svar inte kan urskiljas ur resultaten.

Statistiska Centralbyrån (SCB) anlitas för att genomföra undersökning och urvalspersonerna erbjuds sedan 2007 års undersökning att besvara enkäten via webben. Från och med år 2012 finns webbenkäten, fö

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Folkhälsomyndigheten

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-84 år inkluderade i SCB:s register över totalbefolkningen

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Obundet slumpmässigt urval av personer i åldern 16-84 år från SCB:s register över totalbefolkningen.
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Boström Gunnel, Nykvist Karin (2004). Levnadsvanor och hälsa - de första resultaten från den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. Statens folkhälsoinstitut.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Kontakt

Epost till Folkhälsoenkäten

folkhalsoenkaten@folkhalsomyndigheten.se

Dataset
Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor - 2004

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Folkhälsomyndigheten

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-03-01–2004-06-30
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

12166

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

60.8%

Kontakt för frågor om data

Epost till Folkhälsoenkäten

folkhalsoenkaten@folkhalsomyndigheten.se

Publicerad: 2012-01-01
Senast uppdaterad: 2017-02-28