Cancerincidens och dödlighet i en populationsbaserad undersökning i södra sjukvårdsregionen

SND-ID: EXT 0119

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Beskrivning

Alla individer som diagnostiserats med cancer mellan 2000 till 2007 identifierades från cancerregistret i Södra Sverige, men endast individer som också återfanns i Skånes populationsregister inkluderades i denna kohort. Kontroller, matchade efter kön och ålder, identifierades från Skånes populationsregister. Även maka/make till fall har använts som kontroller. Kontrollerna avstämdes med cancer registret i södra Sverige så att de inte hade en tidigare diagnos av cancer och att de var i livet vid samma tidpunkt som fallet diagnostiserades.

För varje individ kontrollerades sjukvårdskostnaderna från dagen för diagnos. Kostnader för öppenvård, slutenvård, antal dagar på sjukhus samt mediciner inkluderades. Kostnader beräknades även för kontrollerna. Övrig information som finns om individerna i kohorten är ålder, kön, hemort, vilken sorts tumör och vilka mediciner som har tagits.

Syfte:

Att studera kostnader för sjukvård per individ i relation till dödlighet och komorbiditet.
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Ansvarig institution/enhet

Medicinska Fakulteten

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Alla individer i Skåne som drabbats av cancer mellan 2000-2007 samt kontroller matchade efter ålder och kön.

Studiedesign

Fall-kontrollstudie

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: systematiskt slumpmässigt urval
Alla individer som diagnostiserats med cancer mellan 2000 till 2007 identifierades från cancerregistret i Södra Sverige och de individer som återfanns i Skånes populationsregister inkluderades i denna kohort. Kontroller matchade efter kön och ålder identifierades från Skånes populationsregister. Även maka/make till fall har använts som kontroller. Kontrollerna avstämdes med cancer registret i södra Sverige så att de inte hade en tidigare diagnos av cancer och att de var i livet vid samma tidpunkt som fallet diagnostiserades.

Tidsperiod(er) som undersökts

2000 – 2007

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Skåne

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Sjövall K, Attner B, Lithman T, Noreen D, Gunnars B, Thomé B, Olsson H. Influence on the health of the partner affected by tumor disease in the wife or husband based on a population-based register study of cancer in Sweden. J Clin Oncol. 2009 Oct 1;27(28):4781-6. doi: 10.1200/JCO.2008.21.6788.

Sjövall K, Attner B, Lithman T, Noreen D, Olsson H. Prostate Cancer in the Pre and Post Diagnosis Phase – A Population Based Study on Health Care Costs. 2011. Epidemiol S1:001. doi: 10.4172/2161-1165.S1-001
Läs fulltext

Attner B, Lithman T, Noreen D, Olsson H. Low cancer rates among patients with dementia in a population-based register study in Sweden. Dement Geriatr Cogn Disord. 2010;30(1):39-42. doi: 10.1159/000315509.
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Kontakt

Dataset 1
Sjukvårdskostnader för fall

Beskrivning

Datasetet innefattar studiens fall, dvs alla individer i Skåne som drabbats av cancer mellan åren 2000-2007.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Övrigt
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000-01-01–2007-12-31
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska

Antal individer/objekt

70000

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

100%

Dataset 2
Sjukvårdskostnader för kontroller

Beskrivning

Datasetet innefattar studiens kontroller, dvs individer matchade efter ålder och kön till individer i Skåne som drabbats av cancer mellan 2000-2007. Även maka/make till fall har använts som kontroller.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Övrigt
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000-01-01–2007-12-31
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska

Antal individer/objekt

165000

Kontakt för frågor om data

Ingår i samling hos SND

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Publicerad: 2014-08-28
Senast uppdaterad: 2017-10-12