SNAC - Swedish National study on Aging and Care.

Den här studien är en del av samlingen NEAR - National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden

Skapare/primärforskare:

Sölve Elmståhl - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper Medicin i Malmö. Avdelningen för geriatrik

Laura Fratiglioni - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Aging Research Center (ARC)

Johan Sanmartin Berglund - Blekinge tekniska högskola, Institutionen för hälsa

Mårten Lagergren - Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Anders Wimo - Karolinska institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Beskrivning:

Den nationella äldrestudien SNAC – The Swedish National Study on Aging and Care – startade 2001 på initiativ av regeringen för att ge svar på hur framtida behov av vård och behov kommer att se ut och hur de bäst skall tillgodoses. SNAC-studien kombinerar ett befolkningsperspektiv inriktat på att beskriva åldrandet och de äldres livssituation med ett vårdsystemperspektiv som beskriver och analyserar vård- och omsorgssystemets funktion i förhållande till de äldres behov.

Den grundläggande idén bakom SNAC är att under en längre tid (30 år eller mer) göra en områdesvis individbaserad insamling av uppgifter, som dels beskriver åldrandet, hälsan och uppkomsten av omsorgsbehoven ur social, medicinsk och psykologisk synvinkel, dels registrerar vilka insatser den enskilde erhåller från kommunernas äldreomsorg och landstingens hälso- och sjukvård. Även uppgifter som belyser vilka insatser anhöriga och frivilligorganisationer gör samlas in. Uppgifterna läggs in i en longitudinell databas. Syftet med denna är att göra det möjligt att följa individerna och vårdinsatserna i området över tid för att kunna s

... Visa mer..

Skapare/primärforskare:

Sölve Elmståhl - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper Medicin i Malmö. Avdelningen för geriatrik

Laura Fratiglioni - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Aging Research Center (ARC)

Johan Sanmartin Berglund - Blekinge tekniska högskola, Institutionen för hälsa

Mårten Lagergren - Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Anders Wimo - Karolinska institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Identifierare:

SND-ID: EXT 0124

Syfte:

Övergripande syfte med SNAC-studien är att, genom uppbyggnad av longitudinella områdesdatabaser inom äldreområdet, skapa förutsättningar för forskning och analys av olika frågor kring åldrandet, uppkomsten av vårdbehoven hos de äldre och hur dessa behov möts på bästa sätt.

Beskrivning:

Den nationella äldrestudien SNAC – The Swedish National Study on Aging and Care – startade 2001 på initiativ av regeringen för att ge svar på hur framtida behov av vård och behov kommer att se ut och hur de bäst skall tillgodoses. SNAC-studien kombinerar ett befolkningsperspektiv inriktat på att beskriva åldrandet och de äldres livssituation med ett vårdsystemperspektiv som beskriver och analyserar vård- och omsorgssystemets funktion i förhållande till de äldres behov.

Den grundläggande idén bakom SNAC är att under en längre tid (30 år eller mer) göra en områdesvis individbaserad insamling av uppgifter, som dels beskriver åldrandet, hälsan och uppkomsten av omsorgsbehoven ur social, medicinsk och psykologisk synvinkel, dels registrerar vilka insatser den enskilde erhåller från kommunernas äldreomsorg och landstingens hälso- och sjukvård. Även uppgifter som belyser vilka insatser anhöriga och frivilligorganisationer gör samlas in. Uppgifterna läggs in i en longitudinell databas. Syftet med denna är att göra det möjligt att följa individerna och vårdinsatserna i området över tid för att kunna s

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

2001 — pågående

Analysenhet:

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval
Befolkningsdelen: Urvalet av äldre personer i de deltagande områdena omfattar tio representativa kohorter i åldrarna 60, 66, 72, 78, 81, 84, 87, 90, 93 och 96 år med tilläggsurval för de yngre och de äldsta.
Vårdsystemdelen: Informationsinsamlingen inom vårdsystemdelen inleddes i samtliga områden med en tvärsnittsundersökning omfattande alla personer, som per den 1 februari 2001 mottog långvarig vård och omsorg finansierad av kommun eller landsting.

Studie kopplad till biobank:

Ja