SNAC - Swedish National study on Aging and Care. Delstudie: SNAC-K

Den här studien är en del av samlingen NEAR - National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden

Skapare/primärforskare:

Laura Fratiglioni - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Aging Research Center (ARC)

Mårten Lagergren - Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Beskrivning:

Den nationella äldrestudien SNAC - The Swedish National Study on Aging and Care, innefattar fyra deltagande områden: SNAC-Blekinge, SNAC-Kungsholmen, SNAC-Nordanstig och SNAC-Skåne (GÅS). Vid samtliga fyra områden finns ett forskningscentrum som bedriver dels en befolkningsstudie och dels en vårdsystemstudie. Under 'Relaterade studier' finns beskrivning om huvudstudien SNAC, samt specifik studiebeskrivning för respektive delstudie inom SNAC.

SNAC-K Kungsholmen
I Stockholm svarar Äldrecentrum för studien SNAC-K. Den genomförs i Kungsholmens stadsdel som omfattar Kungsholmen och Essingeöarna. Arbetet bedrivs tillsammans med Aging Research Center (ARC).

Befolkningsdel:
Datainsamlingen i befolkningsdelen avser uppföljning av hälsa, sjukdom, funktionsförmåga, sociala förhållanden och vårdbehov genom upprepade undersökningar, intervjuer, enkäter etc. Denna information kompletteras med olika slag av register data. Datainsamlingen sker genom att deltagarna får träffa en sjuksköterska, en läkare och en psykolog.

Vårdsystemdel:
Datainsamlingen i vårdsystemdelen består av en fortlöpande kartläggnin

... Visa mer..

Skapare/primärforskare:

Laura Fratiglioni - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Aging Research Center (ARC)

Mårten Lagergren - Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Identifierare:

SND-ID: EXT 0125

Syfte:

Inom ramen för SNAC har delstudien SNAC-K speciellt inriktats på demens, multisjuklighet samt fysisk och mental funktionsförmåga. Syftet med studien är bland annat att studera övergången från normalt åldrande till sjuklighet och nedsatt funktionsförmåga genom att kartlägga hur sociala och biologiska faktorer, samt miljön, inverkar på de äldres hälsa och funktionsförmåga och förväntad livslängd. Avsikten är att studera negativa och positiva händelser under livet som kan ha betydelse för åldrandet.
Syftet med SNAC-K, vårdsystemdelen, är att kontinuerligt följa alla de vård- och omsorgsinsatser den äldre befolkningen på Kungsholmen erhåller, såväl akuta som långvariga. Insam­lade data kan användas som underlag för planering, resursfördelning och utvärdering av vård­en och omsorgen av de äldre. Tillgängliga data kan också användas i forsknings- och utvecklings­arbete kring frågor om vård och omsorg. Genom kopplingen till SNAC-studiens befolk­ningsdel ges unika möjligheter att studera hur väl de offentliga insatserna av vård och omsorg motsvarar befolkningens behov och samspelet mellan de formella och de informella insats­er­na.

Beskrivning:

Den nationella äldrestudien SNAC - The Swedish National Study on Aging and Care, innefattar fyra deltagande områden: SNAC-Blekinge, SNAC-Kungsholmen, SNAC-Nordanstig och SNAC-Skåne (GÅS). Vid samtliga fyra områden finns ett forskningscentrum som bedriver dels en befolkningsstudie och dels en vårdsystemstudie. Under 'Relaterade studier' finns beskrivning om huvudstudien SNAC, samt specifik studiebeskrivning för respektive delstudie inom SNAC.

SNAC-K Kungsholmen
I Stockholm svarar Äldrecentrum för studien SNAC-K. Den genomförs i Kungsholmens stadsdel som omfattar Kungsholmen och Essingeöarna. Arbetet bedrivs tillsammans med Aging Research Center (ARC).

Befolkningsdel:
Datainsamlingen i befolkningsdelen avser uppföljning av hälsa, sjukdom, funktionsförmåga, sociala förhållanden och vårdbehov genom upprepade undersökningar, intervjuer, enkäter etc. Denna information kompletteras med olika slag av register data. Datainsamlingen sker genom att deltagarna får träffa en sjuksköterska, en läkare och en psykolog.

Vårdsystemdel:
Datainsamlingen i vårdsystemdelen består av en fortlöpande kartläggnin

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

2001 — pågående

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Kungsholm församling

Geografisk beskrivning: Kungsholmens stadsdel i Stockholms kommun.

Analysenhet:

Population:

Personer 60 år eller äldre, bosatta på Kungsholmen/Essingeöarna.

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Befolkningsdelen:
Ett urval av 3500 personer som är folkbokförda på Kungsholmen kallas när de fyller 60, 66, 72, 78, 81, 84, 87, 90, 93 eller 96 år. Dessa personer följs regelbundet - de yngre vart sjätte år och de äldre vart tredje. Vart sjätte år läggs en ny grupp 60-åringar till studiepopulationen. En första undersökning (baseline) genomfördes mellan åren 2001-2004, då 3363 personer deltog.

Studie kopplad till biobank:

Ja

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Lagergren M, Fratiglioni L, Hallberg I R, Berglund J, Elmståhl S, Hagberg B, Holst G, Rennemark M, Sjölund B-M, Thorslund M, Wiberg, I, Winblad B, Wimo A. A longitudinal study, integrating population and care and social service data - The Swedish National study on Ageing and Care (SNAC). Aging Clin Exp Research, 2004; 16: 158-168.

Werngren-Elgström M, Iwarsson S, Elmståhl S, Dehlin O. ADL dependence and perceived health among elderly deaf sign language users. A comparison with a matched group of elderly hearing people. Scand J Occup Ther. 2005 Jun;12(2):81-8.

Werntoft E, Rahm Hallberg I, Elmståhl S, Edberg A.-K. (2005) Older people's views of priorities in health care. Aging Clinical and Experimental Research 2005; 17:402-411.

Werntoft E, Edberg A-K, Rooke L, Hermerén G, Elmståhl S, Hallberg IR. Older people's views of prioritization in health care. The applicability of an interview study. Journal of Clinical Nursing. 2005;14, Suppl 2, 64-74.

Werntoft E, Hallberg IR, Elmståhl S, Edberg A-K. Older people´s view of how to finance increasing health care costs. Ageing & Society, 2006; 26: 497-514.

Werntoft E, Hallberg IR, Edberg A-K. Prioritization and resource allocation in health care: the views of older people receiving continuous public care and service. Health Expect 2007; 10(2): 117-128.
Läs fulltext

Werntoft, E., Hallberg, I.R, Edberg A-K. Older people's reasoning about age related prioritisation in health care. Nursing Ethics 2007; 14(3): 399-412.

Ekström H, Elmståhl S. Pain and fracture are independent factors related to lower walking speed and grip strength seven years after an osteoporotic fracture. Acta Orthopedica 2006, Dec;77(6):902-11.

Steij-Stålbrand I, Svensson T, Elmståhl S, Hagberg B, Dehlin O, Samuelsson G. Subjective Health and Illness, Coping and Life Satisfaction in an 80-Year-Old Swedish Population. Implications for Mortality. Int J Behavioral Medicine, 2007; 14:173-180.

Ekström H, Elmståhl S. Restriction in social participation and lower life satisfaction among fractured in pain. Results from the population study "Good Aging in Skåne". Archives of Gerontology and Geriatrics, 2008 May-June; 46 (3):409-24.
Läs fulltext

Jakobsson U, Hallberg IR. Mortality among elderly receiving long-term care: a longitudinal cohort study. Aging Clinical & Experimental Research. Aging Clin Exp Res. 2006 Dec;18(6):503-11.

Andersson M, Hallberg IR, Edberg AK. The final period of life in elderly people in Sweden: factors associated with QOL. Int J Palliat Nurs. 2006: Jun;12(6):286-93.

Kristensson J, Hallberg IR, Jakobsson U. Healthcare consumption in men and women aged 65 and above in the two years preceding decision about long-term municipal care. Health Soc Care Community. 2007 Sep;15 (5):474-85.

Andersson M, Hallberg IR, Edberg AK. Health care consumption and place of death among old people with public home care or in special accommodation in their last year of life. Aging Clin Exp Res. 2007 Jun;19(3):228-39.

Condelius A, Edberg AK, Jakobsson U, Hallberg IR. Hospital admissions among people 65+ related to multimorbidity, municipal and outpatient care. Arch Gerontol Geriatr 2008; 46(1): 41-55.

Hovde, B, Hallberg, IR & Edberg, A-K. Older immigrants experiences of their life situation in the context of receiving public care in Sweden. Int J Old People Nurs 2008; 3: 104-112.

Karlsson S, Edberg A-K, Westergren A, Hallberg IR. Functional ability and health complaints among older people with a combination of public and informal care vs. public care only. Scand J Caring Sci. 2008; 22(1):136-48.
Läs fulltext

Karlsson S, Edberg A-K, Westergren A, Hallberg IR. Older people receiving public long-term care in relation to consumption of medical health care and informal care. Open Geriatr Med J 2008; 1: 1-9.

Hovde, B., Edberg, A-K., Hallberg, I.R Public care among older non-Nordic immigrants in Sweden in comparison with Nordic born controls, Vård i Norden 2008 (accepterad).

Kristensson, J., Hallberg, I.R., Lundborg, P. Costs for formal and informal care in people 65+ two years prior to them recieving long-term municipal care. Aging Clin Exp Res 2008 (accepterad). SNAC- Blekinge

Renvert S, Persson R, Resebo J, Berglund J Forskning pågår - Fokus på sambandet munhälsa-allmänhälsa. Tandläkartidningen 2009;101(7):48-50

Renvert S, Berglund J, Opalinska T, Persson RE, Persson GR Heel DXA T-scores and panoramic radiographs in the prediction of hip and hand fractures J Clin Peridontology 2009;36(Suppl. 9):9

Lindwall,M.,Rennemark,M & Berggren, T. (2007) Movement in mind. The relationship of exercise with cognitive status for older adults in the Swedish national Study on Ageing and Care (SNAC). Ageing and Mental health. 12,2, 212-220.

Lindwall,M.,Rennemark,M. (2007) The effect of change in exercise behavior on cognitive functioning in older people. Journal of Sport Scienses, 25 (supplement), p314-315.

Rennemark,M., Lindwall,M.,Halling, A, & Berglund, J. (2005) Relationships between physical activity and perceived qualities of life in old age: results from the Swedish national Study on Ageing and Care. Ageing and Mental health. 13,1,1-8.

Dahl M, Allwood CM, Hagberg B The realism in older people´s confidence judgements of answers to general knowledge questions Psychology and Aging 2009;24(1):234-238

Halling A, Persson R G, Berglund J, Johansson O, Renvert S. Comparison between the Klemetti index and heel DXA BMD measurements in the diagnosis of reduced skeletal bone mineral density in the elderly. Osteoporos Int 2005;16:999-1003

Halling A, Berglund J. Association of diagnosis of ischaemic heart disease, diabetes mellitus and heart failure with cognitive function in the elderly population. Eur J Gen Pract 2006;12(3):114-9

Stjernberg L, Berglund J, Halling A. Age and gender effect on the use of herbal medicine products and food supplements among the elderly. Scand J Prim Health Care 2006;24:50-55

Halling A, Fridh G, Ovhed I. Validating the Johns Hopkins ACG Case-Mix System of the elderly in Swedish primary health care. BMC Public Health 2006;6:171

Halling A, Berglund J. Concordance between elderly patients´ understanding of and their primary healthcare physicians diagnosis of heart failure. Scand J Prim Health Care 2006;24:110-114

Rennemark M, Berggren T. Relationsships between work-staus and lesure lifestyle at the age of 60 years old. Eur J Ageing 2006;3:82-88

Lindwall M, Rennemark M, Halling A, Berglund J, Hassmén P. The relationships of Depression and exercise in elderly men and women: Findings from the Swedish National study on Ageing and Care. J Aging Phys Act 2007;15(1):41-554

Olofsson M, Rennemark M. Påverkar personligheten användandet av naturläkemedel? Socialmedicinsk tidskrift 2007;1:57-65.

Fagerström C, Holst G, Hallberg IR. Feeling hindered by health problems and functional capacity at 60 years and above. Arch Gerontol Geriatr 2007;44(2):181-20 Scandinavian Journal of Caring Sciences, 22, 410-4211

The system of care for frail elderly persons - the case of Sweden. Aging Clinical and Experimental Research 14 (2002):252-257

Nordberg G. Formal and informal care in an urban and rural elderly population. Who? When? What? Doktorsavhandling vid ARC, Karolinska Institutet, 2007. ISBN: 978-91-7357-253-8.

Qiu C, De Ronchi D, Fratiglioni L. The epidemiology of the dementias: an update. Curr Opin Psychiatry. 2007;20(4):380-385.

Westerbotn M, Hillerås P, Fastbom J, Agüero-Torres H. Pain reporting by very old Swedish community dwellers: the role of cognition and function. Aging Clin Exp Res 2008;20(1):40-46.

Xu W, Qiu C, Winblad B, Fratiglioni L. The effect of borderline diabetes on the risk of dementia and Alzheimer's disease. Diabetes 2007;56(1):211-216.

Meinow, B.; Kåreholt, I.; Lagergren, M. According to need? Predicting the amount of municipal home help allocated to elderly recipients in an urban area of Sweden. J of Health and Social Services in the Community, 2005;13:366-37.

Lagergren M, Fransson U, Hallberg D. The demand for old age care. In: Klevmarken A, Lindgren B (eds). Simulating an Ageing Population. Emerald: Bingley, UK (2008).
Swepub Till lärosätets (gu) databas

Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Dataset EXT 0125-001

SNAC-K Population: 60-åringar

Beskrivning:

Vid baslinjeundersökningen, som genomfördes mellan åren 2001-2004, deltog 739 60-åringar. Populationen med 60-åringar har därefter följts upp mellan åren 2007-2009, då 608 individer deltog. Ytterligare uppföljning pågår 2013 - 2015.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2001 — pågående

Dataset EXT 0125-002

SNAC-K Population: 66-åringar

Beskrivning:

Vid baslinjeundersökningen, som genomfördes mellan åren 2001-2004, deltog 565 66-åringar. Populationen med 66-åringar har därefter följts upp mellan åren 2007-2009, då 437 individer deltog. Ytterligare uppföljning pågår 2013 - 2015.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2001 — pågående

Dataset EXT 0125-003

SNAC-K Population: 72-åringar

Beskrivning:

Vid baslinjeundersökningen, som genomfördes mellan åren 2001-2004, deltog 478 72-åringar. Populationen med 72-åringar har därefter följts upp mellan åren 2007-2009, då 351 individer deltog samt 2010-2012 då 282 personer deltog. Ytterligare uppföljning pågår 2013 - 2015.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2001 — pågående

Dataset EXT 0125-004

SNAC-K Population: 78+

Beskrivning:

Vid baslinjeundersökningen, som genomfördes mellan åren 2001-2004, deltog 1581 individer som var 78 år eller äldre. Populationen har därefter följts upp under åren 2004-2007 (992 deltagande), åren 2007-2009 (662 deltagande), och under åren 2010-2012 (418 deltagande). Ytterligare uppföljning pågår 2013 - 2015.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2001 — pågående

Dataset EXT 0125-005

SNAC-K Population: Ny grupp 81-åringar

Beskrivning:

En ny population med 81-åringar undersöktes mellan åren 2007-2009, då 194 individer deltog. Populationen har därefter följts upp mellan åren 2010-2012, då 148 individer deltog. Ytterligare uppföljning pågår 2013 - 2015.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2007 — pågående

Dataset EXT 0125-006

SNAC-K Population: Ny grupp 60-åringar

Beskrivning:

En ny population med 60-åringar undersöktes mellan åren 2010-2012, då 1037 individer deltog.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2010 — pågående

Dataset EXT 0125-007

SNAC- K Vårdsystemdelen

Beskrivning:

Registreringsarbetet inom ”SNAC Kungsholmen-vårdsystemdelen” inleddes våren 2001 med en baslinjeundersökning avsedd att omfatta alla vård- och omsorgstagare 65 år och äldre på Kungsholmen och Essingeöarna med varaktig vård och omsorg per den 1 februari 2001. Samtidigt igångsattes den fortlöpande datainsamlingen i samband med biståndsbeslut resp. vid insättande eller avbrytande av långvarig hemsjukvård. Nya tvärsnittsundersökningar har sedan genomförts per den 15 mars varje år 2002-2015, sedan år

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2001 — pågående

Dataset EXT 0125-008

SNAC-K: Ny grupp 81-åringar

Beskrivning:

En ny population med 81-åringar undersöktes mellan åren 2013-2015, då 195 individer deltog. Uppföljningar sker sedan vart tredje år.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2013 — pågående