BIG3

SND-ID: EXT 0129

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare

Ulf Malmqvist - Region Skåne

Beskrivning

BIG3 är ett skånskt forskningsprojekt där namnet BIG3 syftar på tre av våra folksjukdomar: kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), kardiovaskulära sjukdomar och lungcancer. Det övergripande målet med BIG3 är att förstå mekanismerna bakom dessa sjukdomar för att kunna ta fram nya behandlingsmetoder som kan leda till tidigare, bättre och säkrare diagnostik för bättre och en mer individualiserad behandling. BIG3 är en öppen prospektiv longitudinell kohortstudie i Skåne.
Som ett första steg kommer ungefär 100 000 skåningar mellan 45 och 75 år att få möjlighet att besvara en enkät med frågor om livsstil, boendemiljö och tobaksvanor. Sedan kommer ca 10 000 individer från de som besvarat enkäten att kallas till att genomgå undersökningar. Dessa innefattar bland annat EKG, skiktröntgen av hjärta och lungor, lungfunktionsundersökningar och blodprover. Blodproverna analyseras dels direkt med avseende på ett antal markörer och lagras även i en biobank för senare analys. Målet är att försöka få ca 50% rökare i kohorten.

I slutändan vill man veta vilka individer som löper en större risk att utveckla en el

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Region Skåne

Skyddsvärde och etikprövning

Etikprövning

Lund - dnr 2011/371, 2012474, 2013/350, 2013/856 samt 2014/535

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

100 000 individer i åldern 45-77 år, boende i Skåne.

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval

Tidsperiod(er) som undersökts

2013 – pågående

Studie kopplad till biobank

Ja

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Skåne

Publikationer

Åtkomst till data via

Kontakt

Dataset 1
Enkätundersökning

Beskrivning

I det första steget kommer ca 100 000 skåningar mellan 45 och 75 år få möjlighet att svara på en enkät om bland annat livsstil och hälsa. Fram till och med september 2014 var antalet individer som svarat på enkäten har ca 3000.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Ulf Malmqvist - Region Skåne

Tidsperiod(er) som undersökts

2013 – pågående

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013–pågående
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover
Dataset 2
Undersökning

Beskrivning

I det andra steget kommer ca 10 000 individer, av dem som skickat in enkäten, slumpmässigt att bjudas in till undersökning på Skånes universitetssjukhus. Fram till och med september 2014 var det ca 1000 individer som genomgått undersökning.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Ulf Malmqvist - Region Skåne

Tidsperiod(er) som undersökts

2013 – pågående

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013–pågående
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Kontakt för frågor om data

Ingår i samling hos SND

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Publicerad: 2014-10-27
Senast uppdaterad: 2019-11-15