Northern Sweden Diet Database (NSDD)

Den här studien är en del av samlingen Swedish Diet Cohort Consortium (SDCC)

Skapare/primärforskare

Ingegerd Johansson - Umeå universitet, Institutionen för odontologi

Anna Winkvist - Göteborgs universitet, Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition

Beskrivning

NSDD är en databas som inkluderar harmoniserade data från de två befolkningsbaserade projekten ”Västerbotten hälsoundersökningar” och ”MONICA i norra Sverige”. Informationen samlas in med hjälp av en validerad, semi-kvantitativ, livsmedelsfrekvensenkät (FFQ). Insamlingen sker med identiskt instrument och på lika sätt i de två projekten. Kostenkäten består av tre huvudsektioner: portionsstorleksangivelse för baslivsmedel, intagsfrekvenser, och kosttillskott. Viss övergripande information inhämtas även kring speciella kost- samt måltidsvanor. Förutom information om intagsfrekvenser av enstaka livsmedel och livsmedelsgrupper, finns även skattade energi- och näringsintag och ett antal kostindex.

Enheten för biobanksforskning (EBF) handhar databasen, medan Västerbottens läns landsting ansvarar för insamling och förvaring av biobanksmaterial.

Västerbotten Intervention Project (VIP) och MONICA är befolkningsbaserade projekt med syfte att studera levnadsvanorna bland befolkningen och att med olika interventioner minska insjuknandet i hjärt- och kärlsjukdomar. Detaljerad information om de två proje

... Visa mer..

Skapare/primärforskare

Ingegerd Johansson - Umeå universitet, Institutionen för odontologi

Anna Winkvist - Göteborgs universitet, Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition

Identifierare

SND-ID: EXT 0131

Beskrivning

NSDD är en databas som inkluderar harmoniserade data från de två befolkningsbaserade projekten ”Västerbotten hälsoundersökningar” och ”MONICA i norra Sverige”. Informationen samlas in med hjälp av en validerad, semi-kvantitativ, livsmedelsfrekvensenkät (FFQ). Insamlingen sker med identiskt instrument och på lika sätt i de två projekten. Kostenkäten består av tre huvudsektioner: portionsstorleksangivelse för baslivsmedel, intagsfrekvenser, och kosttillskott. Viss övergripande information inhämtas även kring speciella kost- samt måltidsvanor. Förutom information om intagsfrekvenser av enstaka livsmedel och livsmedelsgrupper, finns även skattade energi- och näringsintag och ett antal kostindex.

Enheten för biobanksforskning (EBF) handhar databasen, medan Västerbottens läns landsting ansvarar för insamling och förvaring av biobanksmaterial.

Västerbotten Intervention Project (VIP) och MONICA är befolkningsbaserade projekt med syfte att studera levnadsvanorna bland befolkningen och att med olika interventioner minska insjuknandet i hjärt- och kärlsjukdomar. Detaljerad information om de två proje

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts

1985 — pågående

Geografisk utbredning

Analysenhet

Population

Individer i åldrarna 30-60 år. Lika andelar män och kvinnor.

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval

Data innefattar personuppgifter

Ja

Etikprövning

Umeå

Studie kopplad till biobank

Ja

Publikationer

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Northern Sweden Diet Database (NSDD)

Skapare/primärforskare

Ingegerd Johansson - Umeå universitet, Institutionen för odontologi

Anna Winkvist - Göteborgs universitet, Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition

Beskrivning

Datasetet innefattar uppgifter om intag av livsmedel, näringsämnen, beräknade kostindex och intag av kostsupplement. Data är insamlade via självrapporterade enkäter. Datasetet växer med ca 5000 observationer per år och en kontinuerligt ökande andel med upprepade besök.


Per januari 2016 finns 121,996 unika individer (lika andelar män och kvinnor) med åtminstone ett besök och en kostregistrering. Av dessa exkluderas 8.2% av kvalitetsskäl (inkomplett FFQ, extrema (högsta och lägsta 1%) av “food

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamling har skett via självrapporterade enkäter, som respondenten besvarade i samband med screeningbesök på medicinskt centrum.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod

Datainsamling har skett via självrapporterade enkäter, som respondenten besvarade i samband med screeningbesök på medicinskt centrum.

Tidsperiod(er) som undersökts

1985 — pågående

Antal individer/objekt

121996

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

60-80%

Publicerad: 2016-11-15
Senast uppdaterad: 2020-01-17