Fall-kontrollstudie av mjukdelssarkom

SND-ID: EXT 0137

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Beskrivning

Etiologin för mjukdelssarkom är till största delen okänd. Till denna studie som startade 1988, och som fortfarande pågår, har det samlats in information från patienter med mjukdelssarkom med tillhörande kontroller. Alla patienter från 15 år som diagnostiserats med mjukdelssarkom (exklusive dem med tumörer i livmodern) i södra Sverige har identifierats från södra Sveriges regionala tumörregister. Fram till 2009 var det 1261 individer som kontaktades och blev tillfrågade om de kunde svara på ett frågeformulär. Frågeformuläret innehöll frågor som rör tidigare sjukdomar och medicinering, tidigare strålningsterapi, yrke, längd, vikt, fortplantning, använding av p-piller och annan exponering för hormonella substanser. Två kontroller per fall valdes slumpmässigt ut från populationsregistret med matchningskriterierna kön, ålder och hemort. Av de 1261 fall som identifierats svarade 967 (77%) på frågeformuläret. Efter exkludering av några individer pga. av missklassificering återstod 855 fall samt 2021 kontroller. På grund av brist på tillgängliga kontroller för 221 fall gav detta 634 matchade grupper.

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Ansvarig institution/enhet

Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Alla patienter från 15 år som diagnostiserats med mjukdelssarkom (exklusive dem med tumörer i livmodern) i södra Sverige, som identifierats från södra Sveriges regionala tumörregister.

Studiedesign

Fall-kontrollstudie

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval

Tidsperiod(er) som undersökts

1988 – pågående

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Södra Sverige

Publikationer

Wagner P, Alvegård T, Ranstam J, Rydholm A, Vult von Steyern F, Olsson H. Oral contraceptive use, parity, and constitutional characteristics. Cancer Causes Control. 2014 Sep;25(9):1167-77. doi: 10.1007/s10552-014-0420-4.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Kontakt

Dataset 1
Studie av riskfaktorer för mjukdelssarkom-fall

Beskrivning

Insamlingen är pågående. År 2009 innefattade studien 634 fall.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988–pågående
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

634

Dataset 2
Studie av riskfaktorer för mjukdelssarkom-kontroller

Beskrivning

Insamlingen är pågående. År 2009 innefattade studien 1251 kontroller.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988–pågående
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

1251

Kontakt för frågor om data

Ingår i samling hos SND

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Publicerad: 2014-12-11
Senast uppdaterad: 2019-12-17