Dokumentation av gutnisk fonetik och fonologi

SND-ID: EXT 0145

Skapare/primärforskare

Caspar Jordan - School of Oriental and African Studies

Beskrivning

Denna studie utgör en grundläggande beskrivning av gutamålets fonetik och fonologi. Gutamålet talas på Gotland. Med utgångspunkt i originalinspelningar som jag samlade in sommaren 2011 på Gotland kartläggs vokal- och konsonantsystemet, fonotaktiska regler uppställs och tryck- och tonaccent beskrivs. Inledningen ger en del bakgrundsinformation om språket och försöker bedöma språksituationen på Gotland. Jag tar genomgående hänsyn till lokal variation för att försöka visa den språkliga mångfalden men också språkets skörhet.

Syfte:

Syftet med studien var att samla in ljudinspelningar av gutamålstalare och utifrån dessa beskriva fonetiska och fonologiska drag hos gutamålet, samt ge några kommentarer om gutamålets status som språk.

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Ansvarig institution/enhet

School of Oriental and African Studies

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval: syftesurval
Urvalet skedde med hjälp av Gutamålsgillets sekreterare vilken kontaktade ett antal av gillets medlemmar och frågade om de var intresserade av att delta i studien.

Tidsperiod(er) som undersökts

2011-06-28 – 2011-09-15

Geografisk täckning
Publikationer

Jordan, Caspar. 2011. Documentation of Gutnish Phonetics and Phonology. [Unpublished MA thesis].

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Kontakt

Dataset
Dokumentation av gutnisk fonetik och fonologi

Beskrivning

Datasetet innehåller inspelningar av 11 gutamålstalare samt metadata om de enstaka inspelningarna och fonetiska transkriptioner av några av de inspelade orden. Inspelningarna omfattar både samtal och elicitering från ordlista.

Data har samlats in i form av längre ljudinspelningar ur vilka sedan enstaka ord och fraser klippts ut för att underlätta analys och transkription.

Dataformat / datastruktur

Text

Stillbild

Audio

Skapare/primärforskare

Caspar Jordan - School of Oriental and African Studies

Tidsperiod(er) som undersökts

2011-06-28 – 2011-09-15

Kontakt för frågor om data

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till den här resursen i en virtuell samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Du kan läsa mer om virtuella samlingar på CLARIN:s webbplats

Publicerad: 2014-12-19
Senast uppdaterad: 2022-05-12