Dokumentation av gutnisk fonetik och fonologi

Skapare/primärforskare:

Caspar Jordan - Göteborgs universitet, SND

Beskrivning:

Denna studie utgör en grundläggande beskrivning av gutamålets fonetik och fonologi. Gutamålet talas på Gotland. Med utgångspunkt i originalinspelningar som jag samlade in sommaren 2011 på Gotland kartläggs vokal- och konsonantsystemet, fonotaktiska regler uppställs och tryck- och tonaccent beskrivs. Inledningen ger en del bakgrundsinformation om språket och försöker bedöma språksituationen på Gotland. Jag tar genomgående hänsyn till lokal variation för att försöka visa den språkliga mångfalden men också språkets skörhet.

Skapare/primärforskare:

Caspar Jordan - Göteborgs universitet, SND

Identifierare:

SND-ID: EXT 0145

Syfte:

Syftet med studien var att samla in ljudinspelningar av gutamålstalare och utifrån dessa beskriva fonetiska och fonologiska drag hos gutamålet, samt ge några kommentarer om gutamålets status som språk.

Beskrivning:

Denna studie utgör en grundläggande beskrivning av gutamålets fonetik och fonologi. Gutamålet talas på Gotland. Med utgångspunkt i originalinspelningar som jag samlade in sommaren 2011 på Gotland kartläggs vokal- och konsonantsystemet, fonotaktiska regler uppställs och tryck- och tonaccent beskrivs. Inledningen ger en del bakgrundsinformation om språket och försöker bedöma språksituationen på Gotland. Jag tar genomgående hänsyn till lokal variation för att försöka visa den språkliga mångfalden men också språkets skörhet.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2011-06-28 — 2011-09-15

Urvalsmetod:

Icke-sannolikhetsurval: syftesurval
Urvalet skedde med hjälp av Gutamålsgillets sekreterare vilken kontaktade ett antal av gillets medlemmar och frågade om de var intresserade av att delta i studien.

Kontaktperson för frågor om data:

Caspar Jordan

Dokumentation av gutnisk fonetik och fonologi

Beskrivning:

Datasetet innehåller inspelningar av 11 gutamålstalare samt metadata om de enstaka inspelningarna och fonetiska transkriptioner av några av de inspelade orden. Inspelningarna omfattar både samtal och elicitering från ordlista.

Data har samlats in i form av längre ljudinspelningar ur vilka sedan enstaka ord och fraser klippts ut för att underlätta analys och transkription.

Dataformat / datastruktur:

Text

Stillbild

Audio

Tidsperiod(er) som undersökts:

2011-06-28 — 2011-09-15