Att förebygga psykisk ohälsa hos ungdomar med hjälp av systematiska skolbaserade insatser

SND-ID: EXT 0157

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Agneta Berg - Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle

Beskrivning

Studiens datainsamling startade år 2012 då elever i årskurs 8 besvarade ett frågeformulär. Därefter har eleverna följts upp efter 3 månader och efter 12 månader. Ytterligare uppföljningar sker när eleverna går gymnasiet.

Studien genomfördes i årskurs 8 (elever i åldern 13-15 år, median 14 år) i sex kommuner i södra Sverige som representerar både landsbygd och städer med totalt 120 000 invånare. Bland de inkluderade kommunerna fanns 23 skolor med studenter i årskurs åtta, och vid 14 av skolorna fanns ett depressionsförebyggande program (DISA) som erbjöds i den ordinarie skolverksamheten. Vid nio skolor erbjöds programmet endast till flickor, vid två skolor erbjöds programmet till flickor och pojkar i separata grupper, och vid tre skolor erbjöds programmet i blandade grupper. Interventionen vid interventionsskolorna hade i genomsnitt pågått under 2 år, med en räckvidd mellan 1-13 år. Tre av kontrollskolorna hade genomfört interventionen tidigare men inte under studieperioden. Orsakerna till detta var personalomsättningen i två skolor och prioriteten för läroplanens ämne i den tredje skolan.

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Etikprövning

Lund - dnr 2012/462

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Elever i åldern 13-18 år.

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

2012-09-01–pågående

Geografisk täckning
Publikationer

Åtkomst till data via

Dataset 1
Att förebygga psykisk ohälsa hos ungdomar med hjälp av systematiska skolbaserade insatser: årskurs 8-9

Beskrivning

När eleverna gick årskurs 8 genomfördes 2 datainsamlingar. Vid baslinjemätningen besvarades enkäten av totalt 972 elever. Svarsfrekvensen var 75 % vid de första insamlingarna. Vid 12-månaders uppföljningen, när eleverna gick i årskurs 9, var svarsfrekvensen 80 %.

Skapare/primärforskare

Agneta Berg - Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle

Tidsperiod(er) som undersökts

2012–2013

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-09
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-12
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 3

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013-09
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

972

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

75-80%

Dataset 2
Att förebygga psykisk ohälsa hos ungdomar med hjälp av systematiska skolbaserade insatser: gymnasiet

Beskrivning

Pågående och kommande datainsamlingar sker under elevernas gymnasietid.

Skapare/primärforskare

Agneta Berg - Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle

Tidsperiod(er) som undersökts

2015–2017

Publicerad: 2015-04-14
Senast uppdaterad: 2019-12-10