Svenska skolbarns hälsovanor 2005/06

Den här studien är en del av samlingen Svenska skolbarns hälsovanor

Skapare/primärforskare:

Folkhälsomyndigheten

Beskrivning:

Vart fjärde år deltar Sverige och ett fyrtiotal andra länder i en internationell undersökning, Skolbarns hälsovanor, av barns och ungas hälsa och hälsovanor. Sverige har deltagit i undersökningen, som Världshälsoorganisationen (WHO) samordnar, sedan 1985/86. Undersökningen omfattar ett slumpmässigt urval av 11-, 13- och 15-åringar i respektive land. Enkäten innefattar frågor om hälsa, levnadsvanor, miljön i skolan och i hemmet. Resultaten används för att följa upp barns och ungas hälsa över tid och för att identifiera områden som kräver insatser för att främja barns och ungas hälsa. Skolbarns hälsovanor är ett underlag i uppföljningsarbetet inom folkhälsopolitikens målområde tre, barns och ungas uppväxtvillkor.


Studien, som genomfördes 2005/06, bygger på uppgifter som 11-, 13- och 15-åringar lämnade i november-december år 2005. Enkäten besvarades av 4 421 elever i Sverige, vilket motsvarade en svarsfrekvens på 85 procent.

Syfte:

Syftet med Skolbarns hälsovanor är dels att öka kunskapen om levnadsvanor och förhållanden som anses vara vara viktiga för barns hälsa, dels att följa utvecklingen

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Folkhälsomyndigheten

Skapare/primärforskare:

Folkhälsomyndigheten

Identifierare:

SND-ID: EXT 0161

Beskrivning:

Vart fjärde år deltar Sverige och ett fyrtiotal andra länder i en internationell undersökning, Skolbarns hälsovanor, av barns och ungas hälsa och hälsovanor. Sverige har deltagit i undersökningen, som Världshälsoorganisationen (WHO) samordnar, sedan 1985/86. Undersökningen omfattar ett slumpmässigt urval av 11-, 13- och 15-åringar i respektive land. Enkäten innefattar frågor om hälsa, levnadsvanor, miljön i skolan och i hemmet. Resultaten används för att följa upp barns och ungas hälsa över tid och för att identifiera områden som kräver insatser för att främja barns och ungas hälsa. Skolbarns hälsovanor är ett underlag i uppföljningsarbetet inom folkhälsopolitikens målområde tre, barns och ungas uppväxtvillkor.


Studien, som genomfördes 2005/06, bygger på uppgifter som 11-, 13- och 15-åringar lämnade i november-december år 2005. Enkäten besvarades av 4 421 elever i Sverige, vilket motsvarade en svarsfrekvens på 85 procent.

Syfte:

Syftet med Skolbarns hälsovanor är dels att öka kunskapen om levnadsvanor och förhållanden som anses vara vara viktiga för barns hälsa, dels att följa utvecklingen

... Visa mer..

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Skolbarn bosatta i Sverige som vid undersökningstillfället var i åldrarna 11, 13, och 15 år.

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: klusterurval

Svenska skolbarns hälsovanor 2005/06

Skapare/primärforskare:

Folkhälsomyndigheten

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-11 — 2005-12

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2005-11 — 2005-12

Antal individer/objekt:

4421

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

85%

Publicerad: 2015-05-07
Senast uppdaterad: 2017-06-22