Projekt X-69

SND-ID: EXT 0167

Den här studien är en del av samlingen Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Skapare/primärforskare

Marieann Högman - Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Beskrivning

Hälsoundersökningar gjordes på en liten population i en stadsdel. Totalt inbjöds 24 179 personer och 18 543 svarade på inbjudan. Av de svarande så gick 5 885 vidare till undersökning. Genom resultaten från EKG, röntgen- och läkarundersökningar skapade X-69 och dess fortsättning, X-71, när de genomfördes, kunskaper om förhållanden som hänger samman med befolkningens hälsa och sjuklighet i ett kort perspektiv. Samtidigt gav de två undersökningarna möjlighet att skapa underlag för s.k. prospektiva, framåtsyftande, epidemiologiska studier. Den studerade populationens utveckling av ohälsa och sjukdom har därför under åren efter de ursprungliga undersökningarnas genomförande vid olika tillfällen och med olika inriktning följts och relateras till de ursprungliga mätresultaten.

När X-69 och X-71 genomfördes medförde de stora datamängderna att stordatorteknik utnyttjades något som i sin tur krävde hög och specifik yrkeskunskap på dataområdet. Detta tillgodosågs genom samarbete med Uppsala Universitets datacentral, UDAC. I samband med en omorganisation 1997 - 1998 fördes vissa delar av datamaterialet ö

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval
Geografisk täckning
Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Palmer M, Adami HO, Bergström R, Jakobsson S, Akerström G, Ljunghall S. Survival and renal function in untreated hypercalcaemia. Population-based cohort study with 14 years of follow-up. Lancet. 1987 Jan 10;1(8524):59-62.

Lind L, Jakobsson S, Lithell H, Wengle B, Ljunghall S. Relation of serum calcium concentration to metabolic risk factors for cardiovascular disease. BMJ. 1988 Oct 15;297(6654):960-3.
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Kontakt

Dataset
Projekt X-69

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Marieann Högman - Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1969–1971
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska

Kontakt för frågor om data

Publicerad: 2015-04-30
Senast uppdaterad: 2019-11-13