Värmlandsstudien

Den här studien är en del av samlingen Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Skapare/primärforskare:

Payam Khalili - Örebro universitet

Beskrivning:

En populationsbaserad hälsostudie genomfördes mellan 1962 och 1965 i landstinget Värmland, Sverige. Totalt deltog 47468 män och 48079 kvinnor (medelålder 48,7 år intervall 22-99 år). Screeningen bestod i mätning av kroppslängd (m), kroppsvikt (kg) och blodtryck (mmHg) såväl som blodprovtagning inkl. serumkoncentration av Sialinsyra (mg/l). Alla deltagare har följts i nationella register till slutet av 2005 för sjukhusregistrerade diagnoser. Kohorten är också länkad till data från Svenska folkräkningen 1960.

Ansvarig institution/enhet:

Skapare/primärforskare:

Payam Khalili - Örebro universitet

Identifierare:

SND-ID: EXT 0169

Syfte:

År 1961 beslutade socialstyrelsen att genomföra en generell hälsoscreening i landstinget Värmland och i delar av landstinget Gävleborg i Sverige, den så kallade Värmland Health Study (VHS). Undersökningen genomfördes mellan 1962 och 1965 i samband med ett mass- screeningprogram fluorografi (röntgen) av bröstkorgen. Syftet med studien var att genomföra en kemisk mass-screening för att identifiera pre-symtomatisk sjukdom, särskilt olika typer av kardiovaskulära sjukdomar, maligniteter och inflammatoriska tillstånd. Förbättrade laboratorietekniker och automatiserade laboratoriemetoder användes för screeningen. Enkla mätningar av fysiska variabler utfördes. I undersökningen ingick en enkät med frågor om tidigare hypertoni, albuminuri, diabetes och anemi eller någon infektion under de senaste tre veckorna. Ingen information om kost, rökvanor, alkoholkonsumtion eller antalet graviditeter insamlades.
I tre distrikt i Värmland (Arvika, Hagfors och Karlstad) och i ett distrikt Gävleborg (Hofors-Torsåker), inbjöds invånare 25 år eller äldre att delta i undersökningen. Trots åldersgränsen, deltog också ett litet antal personer yngre än 25 år. 97273 personer genomgick screeningen, (ca 76% i Värmland och 86% i Gästrikland).
Den stora mängden data som samlats in har tidigare beskrivits och använts i tre olika projekt för att studera rollen av sialinsyra för prediktion av kardiovaskulära sjukdomar av Lindberg et. al. och Khalili et. al. Kolesterolets roll för prediktion av cancer har undersökts avTörnberg et al .

Beskrivning:

En populationsbaserad hälsostudie genomfördes mellan 1962 och 1965 i landstinget Värmland, Sverige. Totalt deltog 47468 män och 48079 kvinnor (medelålder 48,7 år intervall 22-99 år). Screeningen bestod i mätning av kroppslängd (m), kroppsvikt (kg) och blodtryck (mmHg) såväl som blodprovtagning inkl. serumkoncentration av Sialinsyra (mg/l). Alla deltagare har följts i nationella register till slutet av 2005 för sjukhusregistrerade diagnoser. Kohorten är också länkad till data från Svenska folkräkningen 1960.

Analysenhet:

Urvalsmetod:

Icke-sannolikhetsurval: tillgänglighetsurval

Kontaktperson för frågor om data:

Payam Khalili

Värmlandsstudien

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1962 — 1965

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Antal individer/objekt:

97273