Värmlandsstudien

SND-ID: EXT 0169

Den här studien är en del av samlingen Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Skapare/primärforskare

Payam Khalili - Örebro universitet

Beskrivning

En populationsbaserad hälsostudie genomfördes mellan 1962 och 1965 i landstinget Värmland, Sverige. Totalt deltog 47468 män och 48079 kvinnor (medelålder 48,7 år intervall 22-99 år). Screeningen bestod i mätning av kroppslängd (m), kroppsvikt (kg) och blodtryck (mmHg) såväl som blodprovtagning inkl. serumkoncentration av Sialinsyra (mg/l). Alla deltagare har följts i nationella register till slutet av 2005 för sjukhusregistrerade diagnoser. Kohorten är också länkad till data från Svenska folkräkningen 1960.

Syfte:

År 1961 beslutade socialstyrelsen att genomföra en generell hälsoscreening i landstinget Värmland och i delar av landstinget Gävleborg i Sverige, den så kallade Värmland Health Study (VHS). Undersökningen genomfördes mellan 1962 och 1965 i samband med ett mass- screeningprogram fluorografi (röntgen) av bröstkorgen. Syftet med studien var att genomföra en kemisk mass-screening för att identifiera pre-symtomatisk sjukdom, särskilt olika typer av kardiovaskulära sjukdomar, maligniteter och inflammatoriska tillstånd. Förbättrade laboratorietekniker och automatiserade laboratoriemet

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Örebro universitet

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval: tillgänglighetsurval
Geografisk täckning
Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Åtkomst till data via

Kontakt

Dataset
Värmlandsstudien

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Payam Khalili - Örebro universitet

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1962–1965
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Antal individer/objekt

97273

Kontakt för frågor om data

Publicerad: 2015-04-29
Senast uppdaterad: 2020-01-17