Värmlandsstudien

SND-ID: EXT 0169

Den här studien är en del av samlingen Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Skapare/primärforskare

Payam Khalili - Örebro universitet

Beskrivning

En populationsbaserad hälsostudie genomfördes mellan 1962 och 1965 i landstinget Värmland, Sverige. Totalt deltog 47468 män och 48079 kvinnor (medelålder 48,7 år intervall 22-99 år). Screeningen bestod i mätning av kroppslängd (m), kroppsvikt (kg) och blodtryck (mmHg) såväl som blodprovtagning inkl. serumkoncentration av Sialinsyra (mg/l). Alla deltagare har följts i nationella register till slutet av 2005 för sjukhusregistrerade diagnoser. Kohorten är också länkad till data från Svenska folkräkningen 1960.

Syfte:

År 1961 beslutade socialstyrelsen att genomföra en generell hälsoscreening i landstinget Värmland och i delar av landstinget Gävleborg i Sverige, den så kallade Värmland Health Study (VHS). Undersökningen genomfördes mellan 1962 och 1965 i samband med ett mass- screeningprogram fluorografi (röntgen) av bröstkorgen. Syftet med studien var att genomföra en kemisk mass-screening för att identifiera pre-symtomatisk sjukdom, särskilt olika typer av kardiovaskulära sjukdomar, maligniteter och inflammatoriska tillstånd. Förbättrade laboratorietekniker och automatiserade laboratoriemet

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Örebro universitet

Ansvarig institution/enhet

Örebro universitet
Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval: tillgänglighetsurval
Geografisk täckning
Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Åtkomst till data via

Dataset
Värmlandsstudien

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Payam Khalili - Örebro universitet

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1962–1965
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Antal individer/objekt

97273

Kontakt för frågor om data

Publicerad: 2015-04-29
Senast uppdaterad: 2020-01-17