Sömn och hälsa hos män

Den här studien är en del av samlingen Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Skapare/primärforskare:

Eva Lindberg - Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Beskrivning:

Kohorten "Sömn och Hälsa hos Män (SHM)" undersöktes första gången 1984 med frågeformulär och en subgrupp studerades med polysomnografi vilket då utgjorde världens första populationsbaserade prevalensstudie avseende sömnapnésyndrom. Sen dess har hela kohorten undersökts med frågeformulär vid ytterligare två tillfällen (1994 och 2007) och subgrupper har undersökts med nattliga andningsregistreringar, blodprover, antropometriska variabler och peroral glukosbelastning. Data har även inhämtats från nationella register avseende dödsorsak, sjukdomsdiagnoser och arbetsolycksfall (Socialstyrelsens informationssystem om arbetsskador, ISA).
Förutom att utgöra den första populationsbaserade prevalensstudien inom området har data från kohorten visat att sömnrelaterade andningsrubbningar är en riskfaktor för kardiovaskulär morbiditet och mortalitet men att risksambanden är åldersberoende med högre risk i lägre åldrar. Vidare har publicerats data på att obstruktivt sömnapnésyndrom är ett progressivt tillstånd och att symtom på sömnapnésyndrom medför en fördubblad risk för arbetsolycksfall. Denna kohort utgj

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Skapare/primärforskare:

Eva Lindberg - Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Identifierare:

SND-ID: EXT 0173

Beskrivning:

Kohorten "Sömn och Hälsa hos Män (SHM)" undersöktes första gången 1984 med frågeformulär och en subgrupp studerades med polysomnografi vilket då utgjorde världens första populationsbaserade prevalensstudie avseende sömnapnésyndrom. Sen dess har hela kohorten undersökts med frågeformulär vid ytterligare två tillfällen (1994 och 2007) och subgrupper har undersökts med nattliga andningsregistreringar, blodprover, antropometriska variabler och peroral glukosbelastning. Data har även inhämtats från nationella register avseende dödsorsak, sjukdomsdiagnoser och arbetsolycksfall (Socialstyrelsens informationssystem om arbetsskador, ISA).
Förutom att utgöra den första populationsbaserade prevalensstudien inom området har data från kohorten visat att sömnrelaterade andningsrubbningar är en riskfaktor för kardiovaskulär morbiditet och mortalitet men att risksambanden är åldersberoende med högre risk i lägre åldrar. Vidare har publicerats data på att obstruktivt sömnapnésyndrom är ett progressivt tillstånd och att symtom på sömnapnésyndrom medför en fördubblad risk för arbetsolycksfall. Denna kohort utgj

... Visa mer..

Analysenhet:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Kontakt för frågor om data:

Eva Lindberg

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Lindberg E, Carter N, Gislason T, Janson C. Role of snoring and daytime sleepiness in occupational accidents. Am J Respir Crit Care Med. 2001 Dec 1;164(11):2031-5.
Läs fulltext

Lindberg E, Theorell-Haglöw J, Svensson M, Gislason T, Berne C, Janson C. Sleep apnea and glucose metabolism - a long-term follow-up in a community-based sample. Chest. 2012 Oct;142(4):935-42.
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Sömn och hälsa hos män

Skapare/primärforskare:

Eva Lindberg - Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984 — 2007

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1996 — 1998

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Laboratorieobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007 — 2007

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007 — 2007

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp

Publicerad: 2015-05-07
Senast uppdaterad: 2020-01-17