Sömn och hälsa hos män

SND-ID: EXT 0173

Den här studien är en del av samlingen Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Skapare/primärforskare

Eva Lindberg - Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Beskrivning

Kohorten "Sömn och Hälsa hos Män (SHM)" undersöktes första gången 1984 med frågeformulär och en subgrupp studerades med polysomnografi vilket då utgjorde världens första populationsbaserade prevalensstudie avseende sömnapnésyndrom. Sen dess har hela kohorten undersökts med frågeformulär vid ytterligare två tillfällen (1994 och 2007) och subgrupper har undersökts med nattliga andningsregistreringar, blodprover, antropometriska variabler och peroral glukosbelastning. Data har även inhämtats från nationella register avseende dödsorsak, sjukdomsdiagnoser och arbetsolycksfall (Socialstyrelsens informationssystem om arbetsskador, ISA).
Förutom att utgöra den första populationsbaserade prevalensstudien inom området har data från kohorten visat att sömnrelaterade andningsrubbningar är en riskfaktor för kardiovaskulär morbiditet och mortalitet men att risksambanden är åldersberoende med högre risk i lägre åldrar. Vidare har publicerats data på att obstruktivt sömnapnésyndrom är ett progressivt tillstånd och att symtom på sömnapnésyndrom medför en fördubblad risk för arbetsolycksfall. Denna kohort utgj

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för medicinska vetenskaper

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Geografisk täckning
Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Lindberg E, Carter N, Gislason T, Janson C. Role of snoring and daytime sleepiness in occupational accidents. Am J Respir Crit Care Med. 2001 Dec 1;164(11):2031-5.
Läs fulltext

Lindberg E, Theorell-Haglöw J, Svensson M, Gislason T, Berne C, Janson C. Sleep apnea and glucose metabolism - a long-term follow-up in a community-based sample. Chest. 2012 Oct;142(4):935-42.
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Kontakt

Dataset
Sömn och hälsa hos män

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Eva Lindberg - Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984–2007
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1996–1998
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp

Datainsamling 3

  • Insamlingsmetod: Laboratorieobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007–2007
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp
... Visa mer..

Kontakt för frågor om data

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Publicerad: 2015-05-07
Senast uppdaterad: 2020-01-17