Svenska skolbarns hälsovanor 1993/94

SND-ID: EXT 0181

Den här studien är en del av samlingen Svenska skolbarns hälsovanor

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Folkhälsomyndigheten

Beskrivning

Vart fjärde år deltar Sverige och ett fyrtiotal andra länder i en internationell undersökning, Skolbarns hälsovanor, av barns och ungas hälsa och hälsovanor. Sverige har deltagit i undersökningen, som Världshälsoorganisationen (WHO) samordnar, sedan 1985/86. Undersökningen omfattar ett slumpmässigt urval av 11-, 13- och 15-åringar i respektive land. Enkäten innefattar frågor om hälsa, levnadsvanor, miljön i skolan och i hemmet. Resultaten används för att följa upp barns och ungas hälsa över tid och för att identifiera områden som kräver insatser för att främja barns och ungas hälsa. Skolbarns hälsovanor är ett underlag i uppföljningsarbetet inom folkhälsopolitikens målområde tre, barns och ungas uppväxtvillkor.

Studien, som genomfördes 1993/94, bygger på uppgifter som 11-, 13- och 15-åringar lämnade i november-december år 1993. Enkäten besvarades av 3 584 elever i Sverige, vilket motsvarade en svarsfrekvens på 85 procent.

Syfte:

Syftet med Skolbarns hälsovanor är dels att öka kunskapen om levnadsvanor och förhållanden som anses vara vara viktiga för barns hälsa, dels att följa utvecklingen

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Folkhälsomyndigheten

Ansvarig institution/enhet

Folkhälsomyndigheten
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Skolbarn bosatta i Sverige som vid undersökningstillfället var i åldrarna 11, 13, och 15 år.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: klusterurval
Urvalet görs för varje årskurs med en klusterdesign i två steg. Först väljs ett antal skolor ut på ett slumpmässigt sätt så att de är representativa för landet. Därefter slumpas en klass på respektive skola.
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Åtkomst till data via

Dataset
Svenska skolbarns hälsovanor 1993/94

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Folkhälsomyndigheten

Tidsperiod(er) som undersökts

1993-11–1993-12

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993-11–1993-12
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

3584

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

85

Publicerad: 2016-08-15
Senast uppdaterad: 2017-06-22