Hälsa på lika villkor? - Västra Götaland, 2004

SND-ID: EXT 0184

Den här studien är en del av samlingen Hälsa på lika villkor? - Västra Götaland

Skapare/primärforskare

Folkhälsomyndigheten

Beskrivning

Undersökningen ”Hälsa på lika villkor?” är en stor nationell undersökning som genomförts varje år sedan 2004. Folkhälsomyndigheten ansvarar för undersökningen medan Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för utskick, insamling och registrering av svar. I samband med undersökningen 2004 beställde Västra Götalandsregionen ett tilläggsurval för Västra Götalands län.

Tilläggsurvalet för 2004 års undersökning inkluderade samtliga invånare 18-84 år som var bosatta kommunerna Ale, Kungälv, Tjörn, Öckerö, Härryda, Mölndal, Partille samt Göteborg. Frågeformuläret besvarades av totalt 5047 individer inom Västra Götalands län, varav 3923 ingick i tilläggsurvalet.

Blanketten bestod av 86 numrerade frågor, flera av dem hade delfrågor vilket genererade totalt 143 frågor. Frågorna handlade bl a om hälsa, vårdutnyttjande, levnadsvanor, ekonomiska förhållanden, arbete och sysselsättning. Förutom variabler som samlats in via frågeblanketten har ett antal registervariabler hämtats från SCB:s register över totalbefolkningen (RTB), utbildningsregistret och inkomst- och taxeringsregistret.

Syfte:

Syftet med de

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Västra Götalandsregionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Samtliga personer i åldern 18-84 år i Västra Götalands län.

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalsramen i denna undersökning har skapats utifrån registret över totalbefolkningen (RTB) och består av samtliga folkbokförda i Västra Götalands län i åldern 18-84 år, antalet individer i ramen var 1 159 924 den 31/3 2004.

Det nationella urvalet drogs först genom ett obundet slumpmässigt urval. Sedan drogs ett stratifierat obundet slumpmässigt urval i Västra Götaland så att den bestämda urvalsstorleken per stratum uppnåddes. Mer information finns att läsa i Teknisk rapport.
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Västra Götalands län

Geografisk beskrivning: Västra Götalands län

Publikationer
Dataset
Hälsa på lika villkor, Västra Götaland - 2004

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Folkhälsomyndigheten

Tidsperiod(er) som undersökts

2004-03-26 – 2004-06-15

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-03-26–2004-06-15
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

5047

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

60.8%

Kontakt för frågor om data

Publicerad: 2015-07-02
Senast uppdaterad: 2017-09-18