Hälsa på lika villkor? - Västra Götaland, 2005

Den här studien är en del av samlingen Hälsa på lika villkor? - Västra Götaland

Beskrivning:

Undersökningen ”Hälsa på lika villkor?” är en stor nationell undersökning som genomförts varje år sedan 2004. Folkhälsomyndigheten ansvarar för undersökningen medan Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för utskick, insamling och registrering av svar. I samband med undersökningen 2005 beställde Västra Götalandsregionen ett tilläggsurval för Västra Götalands län.

Tilläggsurvalet för 2005 års undersökning inkluderade samtliga invånare 16-84 år i Västra Götalands län. Frågeformuläret besvarades av totalt 16 281 individer inom Västra Götalands län, vilket motsvarade en svarsfrekvens på 62,4 procent.

Blanketten bestod av 75 numrerade frågor, flera av dem hade delfrågor vilket genererade totalt 131 frågor. Frågorna handlade bl.a. om hälsa, levnadsvanor, ekonomiska förhållanden, arbete och sysselsättning samt trygghet och sociala relationer. Förutom variabler som samlats in via frågeblanketten har ett antal registervariabler hämtats från SCB:s register över totalbefolkningen (RTB), utbildningsregistret och inkomst- och taxeringsregistret.

Identifierare:

SND-ID: EXT 0185

Syfte:

Syftet med den nationella undersökningen var att ta reda på hur Sveriges befolkning mår och lever och även att följa upp den nya folkhälsopolitiken. Syftet med urvalet för Västra Götalands län var att ta reda på hur befolkningen i Västra Götalands län mår och lever.

Beskrivning:

Undersökningen ”Hälsa på lika villkor?” är en stor nationell undersökning som genomförts varje år sedan 2004. Folkhälsomyndigheten ansvarar för undersökningen medan Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för utskick, insamling och registrering av svar. I samband med undersökningen 2005 beställde Västra Götalandsregionen ett tilläggsurval för Västra Götalands län.

Tilläggsurvalet för 2005 års undersökning inkluderade samtliga invånare 16-84 år i Västra Götalands län. Frågeformuläret besvarades av totalt 16 281 individer inom Västra Götalands län, vilket motsvarade en svarsfrekvens på 62,4 procent.

Blanketten bestod av 75 numrerade frågor, flera av dem hade delfrågor vilket genererade totalt 131 frågor. Frågorna handlade bl.a. om hälsa, levnadsvanor, ekonomiska förhållanden, arbete och sysselsättning samt trygghet och sociala relationer. Förutom variabler som samlats in via frågeblanketten har ett antal registervariabler hämtats från SCB:s register över totalbefolkningen (RTB), utbildningsregistret och inkomst- och taxeringsregistret.

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Västra Götalands län

Geografisk beskrivning: Västra Götalands län

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Län

Analysenhet:

Population:

Samtliga personer i åldern 16-84 år i Västra Götalands län.

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Urvalsramen i denna undersökning har skapats utifrån registret över
totalbefolkningen (RTB) och består av samtliga folkbokförda i Västra
Götalands län i åldern 16-84 år, antalet individer i ramen var 1 190 785 den
31/12 2004.

Det nationella urvalet drogs först genom ett obundet slumpmässigt urval. Därefter drogs ett stratifierat obundet slumpmässigt urval i Västra Götaland så att den bestämda urvalsstorleken per stratum uppnåddes. Mer information finns att läsa i Teknisk rapport.

Hälsa på lika villkor, Västra Götaland - 2005

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-03-31 — 2005-06-14

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2005-03-31 — 2005-06-14

Antal individer/objekt:

16281

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

62,4%