Hälsa på lika villkor? - Västra Götaland, 2005

Den här studien är en del av samlingen Hälsa på lika villkor? - Västra Götaland

Skapare/primärforskare:

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten

Beskrivning:

Undersökningen ”Hälsa på lika villkor?” är en stor nationell undersökning som genomförts varje år sedan 2004. Folkhälsomyndigheten ansvarar för undersökningen medan Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för utskick, insamling och registrering av svar. I samband med undersökningen 2005 beställde Västra Götalandsregionen ett tilläggsurval för Västra Götalands län.

Tilläggsurvalet för 2005 års undersökning inkluderade samtliga invånare 16-84 år i Västra Götalands län. Frågeformuläret besvarades av totalt 16 281 individer inom Västra Götalands län, vilket motsvarade en svarsfrekvens på 62,4 procent.

Blanketten bestod av 75 numrerade frågor, flera av dem hade delfrågor vilket genererade totalt 131 frågor. Frågorna handlade bl.a. om hälsa, levnadsvanor, ekonomiska förhållanden, arbete och sysselsättning samt trygghet och sociala relationer. Förutom variabler som samlats in via frågeblanketten har ett antal registervariabler hämtats från SCB:s register över totalbefolkningen (RTB), utbildningsregistret och inkomst- och taxeringsregistret.

Syfte:

Syftet med den nationella undersökningen var att

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Västra Götalandsregionen

Skapare/primärforskare:

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten

Identifierare:

SND-ID: EXT 0185

Beskrivning:

Undersökningen ”Hälsa på lika villkor?” är en stor nationell undersökning som genomförts varje år sedan 2004. Folkhälsomyndigheten ansvarar för undersökningen medan Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för utskick, insamling och registrering av svar. I samband med undersökningen 2005 beställde Västra Götalandsregionen ett tilläggsurval för Västra Götalands län.

Tilläggsurvalet för 2005 års undersökning inkluderade samtliga invånare 16-84 år i Västra Götalands län. Frågeformuläret besvarades av totalt 16 281 individer inom Västra Götalands län, vilket motsvarade en svarsfrekvens på 62,4 procent.

Blanketten bestod av 75 numrerade frågor, flera av dem hade delfrågor vilket genererade totalt 131 frågor. Frågorna handlade bl.a. om hälsa, levnadsvanor, ekonomiska förhållanden, arbete och sysselsättning samt trygghet och sociala relationer. Förutom variabler som samlats in via frågeblanketten har ett antal registervariabler hämtats från SCB:s register över totalbefolkningen (RTB), utbildningsregistret och inkomst- och taxeringsregistret.

Syfte:

Syftet med den nationella undersökningen var att

... Visa mer..

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Västra Götalands län

Geografisk beskrivning: Västra Götalands län

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Län

Analysenhet:

Population:

Samtliga personer i åldern 16-84 år i Västra Götalands län.

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Hälsa på lika villkor, Västra Götaland - 2005

Skapare/primärforskare:

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-03-31 — 2005-06-14

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2005-03-31 — 2005-06-14

Antal individer/objekt:

16281

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

62,4%

Publicerad: 2015-07-02
Senast uppdaterad: 2017-09-18