Hälsa på lika villkor? - Västra Götaland, 2006

SND-ID: EXT 0186

Den här studien är en del av samlingen Hälsa på lika villkor? - Västra Götaland

Skapare/primärforskare

Folkhälsomyndigheten

Beskrivning

Undersökningen ”Hälsa på lika villkor?” är en stor nationell undersökning som genomförts varje år sedan 2004. Folkhälsomyndigheten ansvarar för undersökningen medan Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för utskick, insamling och registrering av svar. I samband med undersökningarna har Västra Götalandsregionen beställt ett tilläggsurval för Västra Götalands län.

Tilläggsurvalet för 2006 års undersökning inkluderade samtliga invånare 16-84 år i Västra Götalands län. Frågeformuläret besvarades av totalt 21 075 individer inom Västra Götalands län, vilket motsvarade en svarsfrekvens på 59,1 procent.

Det trycktes två olika versioner av frågeblanketten, dels den nationella frågeblanketten och dels en variant som innehöll nästan alla frågor i den nationella blanketten samt frågeinstrumentet EQ5D. Västra Götalands regionen valde att deras tilläggsurval skulle få EQ5D-blanketten. Den nationella frågeblanketten bestod av 77 numrerade frågor varav flera hade delfrågor, vilket genererade totalt 134 frågor. EQ5D-blanketten bestod av 75 numrerade frågor varav flera hade delfrågor, vilket genererade tota

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Västra Götalandsregionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Samtliga personer i åldern 16-84 år i Västra Götalands län.

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalsramen i denna undersökning har skapats utifrån Registret över totalbefolkningen (RTB) och består av samtliga folkbokförda i Västra Götalands län i åldern 16-84 år. Antalet individer i ramen var 1 200 205 den 31/1 2006.

Det nationella urvalet drogs först genom ett obundet slumpmässigt urval. Sedan drogs ett stratifierat obundet slumpmässigt urval i Västra Götaland så att den bestämda urvalsstorleken per stratum uppnåddes. Mer information finns att läsa i Teknisk rapport.
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Västra Götalands län

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Län

Publikationer

Wadman Cecilia, Boström Gunnel, Karlsson Ann-Sofie (2008). Health On Equal Terms? Results from the 2006 Swedish National Public Health Survey. Statens folkhälsoinstitut.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Hälsa på lika villkor, Västra Götaland - 2006

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Folkhälsomyndigheten

Tidsperiod(er) som undersökts

2006-03-27 – 2006-06-19

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-03-27–2006-06-19
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

21075

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

59.1%

Kontakt för frågor om data

Publicerad: 2015-07-02
Senast uppdaterad: 2017-09-18