Hälsa på lika villkor? - Västra Götaland, 2008

SND-ID: EXT 0188

Den här studien är en del av samlingen Hälsa på lika villkor? - Västra Götaland

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Folkhälsomyndigheten

Beskrivning

Undersökningen ”Hälsa på lika villkor?” är en stor nationell undersökning som genomförts varje år sedan 2004. Folkhälsomyndigheten ansvarar för undersökningen medan Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för utskick, insamling och registrering av svar. I samband med undersökningen 2008 beställde Västra Götalandsregionen ett tilläggsurval för Västra Götalands län.

Tilläggsurvalet för 2008 års undersökning inkluderade samtliga invånare 16-84 år i Västra Götalands län. Frågeformuläret besvarades av totalt 18 846 individer, vilket motsvarade en svarsfrekvens på ca 53 procent.

Det trycktes två olika versioner av frågeblanketten, dels den nationella frågeblanketten och dels en variant som innehöll nästan alla frågor i den nationella blanketten samt frågeinstrumentet EQ5D. Västra Götalandsregionen valde att deras tilläggsurval skulle få EQ5D-blanketten. Den nationella frågeblanketten bestod av 77 numrerade frågor varav flera hade delfrågor, vilket genererade totalt 135 frågor. EQ5D-blanketten bestod av 76 numrerade frågor varav flera hade delfrågor, vilket genererade totalt 138 frågor. Frågorna

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Västra Götalandsregionen

Ansvarig institution/enhet

Västra Götalandsregionen
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Samtliga personer i åldern 16-84 år i Västra Götalands län.

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalsramen i denna undersökning har skapats utifrån Registret över totalbefolkningen (RTB) och består av samtliga folkbokförda i Västra Götalands län i åldern 16-84 år. Antalet individer i ramen var 1 221 632 den 31/1 2008.

Det nationella urvalet drogs först genom ett obundet slumpmässigt urval. Sedan drogs ett stratifierat obundet slumpmässigt urval i Västra Götaland så att den bestämda urvalsstorleken per stratum uppnåddes. Mer information finns att läsa i Teknisk rapport.
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Västra Götalands län

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Län

Publikationer
Dataset
Hälsa på lika villkor, Västra Götaland - 2008

Tillhörande dokumentation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Folkhälsomyndigheten

Tidsperiod(er) som undersökts

2008-03-25–2008-06-09

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-03-25–2008-06-09
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

18846

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

ca 53%

Kontakt för frågor om data

Publicerad: 2015-07-02
Senast uppdaterad: 2017-09-18