Hälsa på lika villkor? - Västra Götaland, 2009

Den här studien är en del av samlingen Hälsa på lika villkor? - Västra Götaland

Skapare/primärforskare:

Folkhälsomyndigheten

Beskrivning:

Undersökningen ”Hälsa på lika villkor?” är en stor nationell undersökning som genomförts varje år sedan 2004. Folkhälsomyndigheten ansvarar för undersökningen medan Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för utskick, insamling och registrering av svar. I samband med undersökningen 2009 beställde Göteborgs Stad ett tilläggsurval för Göteborg.

Tilläggsurvalet för 2009 års undersökning inkluderade samtliga invånare 16-84 år i Göteborg. Frågeformuläret besvarades av totalt 2098 individer från tilläggsurvalet, vilket motsvarade en svarsfrekvens på 50 procent.

Antal svar för hela Västra Götalands län, d.v.s inklusive det nationella urvalet som tagits fram av Statistiska Centralbyrån (SCB), uppgick till totalt 3332 individer.

Frågeblanketten bestod av 77 numrerade frågor varav flera hade delfrågor, vilket genererade totalt 135 frågor. Frågorna handlade bl.a. om hälsa, levnadsvanor, ekonomiska förhållanden, arbete och sysselsättning samt trygghet och sociala relationer. Förutom variabler som samlats in via frågeblanketten har ett antal registervariabler hämtats från SCB:s Registret över total

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs Stad

Skapare/primärforskare:

Folkhälsomyndigheten

Identifierare:

SND-ID: EXT 0189

Beskrivning:

Undersökningen ”Hälsa på lika villkor?” är en stor nationell undersökning som genomförts varje år sedan 2004. Folkhälsomyndigheten ansvarar för undersökningen medan Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för utskick, insamling och registrering av svar. I samband med undersökningen 2009 beställde Göteborgs Stad ett tilläggsurval för Göteborg.

Tilläggsurvalet för 2009 års undersökning inkluderade samtliga invånare 16-84 år i Göteborg. Frågeformuläret besvarades av totalt 2098 individer från tilläggsurvalet, vilket motsvarade en svarsfrekvens på 50 procent.

Antal svar för hela Västra Götalands län, d.v.s inklusive det nationella urvalet som tagits fram av Statistiska Centralbyrån (SCB), uppgick till totalt 3332 individer.

Frågeblanketten bestod av 77 numrerade frågor varav flera hade delfrågor, vilket genererade totalt 135 frågor. Frågorna handlade bl.a. om hälsa, levnadsvanor, ekonomiska förhållanden, arbete och sysselsättning samt trygghet och sociala relationer. Förutom variabler som samlats in via frågeblanketten har ett antal registervariabler hämtats från SCB:s Registret över total

... Visa mer..

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Göteborgs Stad

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Analysenhet:

Population:

Samtliga folkbokförda i Göteborg i åldern 16-84 år.

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Hälsa på lika villkor, Västra Götaland - 2009

Skapare/primärforskare:

Folkhälsomyndigheten

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-03-17 — 2009-06-23

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2009-03-17 — 2009-06-23

Antal individer/objekt:

2098

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

50%

Publicerad: 2015-07-02
Senast uppdaterad: 2017-03-29