Hälsa på lika villkor? - Västra Götaland, 2010

SND-ID: EXT 0190

Den här studien är en del av samlingen Hälsa på lika villkor? - Västra Götaland

Skapare/primärforskare

Folkhälsomyndigheten

Beskrivning

Undersökningen ”Hälsa på lika villkor?” är en stor nationell undersökning som genomförts varje år sedan 2004. Folkhälsomyndigheten ansvarar för undersökningen medan Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för utskick, insamling och registrering av svar. I samband med undersökningen 2010 beställde Göteborgs Stad ett tilläggsurval för Göteborg.

Tilläggsurvalet för 2010 års undersökning inkluderade invånare 16-84 år i Göteborgs Stad. Frågeformuläret besvarades av totalt 3014 individer från tilläggsurvalet, vilket motsvarade en svarsfrekvens på ca 45 procent.

Antal svar för hela Västra Götalands län, d.v.s inklusive det nationella urvalet som tagits fram av Statistiska centralbyrån (SCB), uppgick till totalt 4211 individer.

Det trycktes två olika versioner av frågeblanketten, dels den nationella frågeblanketten och dels en variant som innehöll nästan alla frågor i den nationella blanketten samt frågeinstrumentet EQ5D. Göteborgs stad valde att deras tilläggsurval skulle få EQ5D-blanketten. EQ5D-blanketten bestod av 81 numrerade frågor varav flera hade delfrågor, vilket genererade totalt 14

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs Stad

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Samtliga folkbokförda i Göteborg i åldern 16-84 år.

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalsramen i denna undersökning har skapats utifrån Registret över totalbefolkningen (RTB) och består av samtliga folkbokförda i Göteborg i åldern 16-84 år. Antalet individer i ramen var 408 814 den 31/1 2010.

Det nationella urvalet drogs först genom ett obundet slumpmässigt urval. Därefter drogs ett stratifierat obundet slumpmässigt urval i Göteborg så att den bestämda urvalsstorleken per stratum uppnåddes. Ett stratifierat obundet slumpmässigt urval innebär att alla objekt inom respektive stratum har lika stor sannolikhet att komma med i urvalet. Mer information finns att läsa i Teknisk rapport.
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Göteborg Stad

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Publikationer
Dataset
Hälsa på lika villkor, Västra Götaland - 2010

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Folkhälsomyndigheten

Tidsperiod(er) som undersökts

2010-03-24 – 2010-06-17

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-03-24–2010-06-17
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

3014

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

ca 45 %

Kontakt för frågor om data

Publicerad: 2015-07-02
Senast uppdaterad: 2017-03-29