Hälsa på lika villkor? - Västra Götaland, 2011

SND-ID: EXT 0191

Den här studien är en del av samlingen Hälsa på lika villkor? - Västra Götaland

Skapare/primärforskare

Folkhälsomyndigheten

Beskrivning

Undersökningen ”Hälsa på lika villkor?” är en stor nationell undersökning som genomförts varje år sedan 2004. Folkhälsomyndigheten ansvarar för undersökningen medan Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för utskick, insamling och registrering av svar. I samband med undersökningen 2011 beställde Västra Götalandsregionen ett tilläggsurval för Västra Götalands län. Västra Götaland delade upp sitt tilläggsurval i två olika delar varav 20 % fick den nationella blanketten och 80 % en egen variant (kallad för testblankett).

Tilläggsurvalen inkluderade samtliga invånare 16-84 år i Västra Götalands län.

Det totala antalet svarande, från den nationella frågeblanketten och testblanketten, var 51 979 individer vilket motsvarade ca 54 % av urvalet.

Västra Götalandsregionen ville även skapa en framtida kohort för återkommande undersökningar och 40 000 individer av det totala urvalet fick förfrågan om de godtog en sådan medverkan.

Det trycktes två olika versioner av frågeblanketten, dels den nationella frågeblanketten och dels en specialblankett (testblankett) som innehöll vissa gemensamma frågor me

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Västra Götalandsregionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Samtliga personer i åldern 16-84 år i Västra Götalands län.

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalsramen i denna undersökning har skapats utifrån Registret över totalbefolkningen (RTB) och består av samtliga folkbokförda i Västra Götalands län i åldern 16-84 år. Antalet individer i ramen var 1 256 250 den 31/1 2011. Det nationella urvalet drogs först genom ett obundet slumpmässigt urval. Därefter drogs ett stratifierat obundet slumpmässigt tilläggsurval i Västra Götalands län så att den bestämda totala urvalsstorleken per stratum uppnåddes. Ett stratifierat obundet slumpmässigt urval innebär att alla objekt inom respektive stratum har lika stor sannolikhet att komma med i urvalet. Tilläggsurvalet delades upp i en kohort- och tilläggsdel för respektive blankettyp. Mer information finns att läsa i Tekniska rapporter.
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Västra Götalands län

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Publikationer
Dataset 1
Hälsa på lika villkor, Västra Götaland: Nationell blankett - 2011

Beskrivning

Av tilläggsurvalet fick 20 % den nationella blanketten. Totalt var det 10 190 personer som besvarade den nationella blanketten, vilket motsvarade 53,3 % av urvalet.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Folkhälsomyndigheten

Tidsperiod(er) som undersökts

2011-04-18 – 2011-06-29

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-04-18–2011-06-29
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

10190

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

53.3%

Dataset 2
Hälsa på lika villkor, Västra Götaland: Testblankett - 2011

Beskrivning

Av tilläggsurvalet fick 80 % en testblankett. Totalt var det 41 740 personer som besvarade testblanketten, vilket motsvarade 54,5 % av urvalet.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Folkhälsomyndigheten

Tidsperiod(er) som undersökts

2011-04-20 – 2011-07-05

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-04-20–2011-07-05
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

41740

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

54.5%

Kontakt för frågor om data

Publicerad: 2015-07-02
Senast uppdaterad: 2017-09-18