Hälsa på lika villkor? - Västra Götaland, 2011

Den här studien är en del av samlingen Hälsa på lika villkor? - Västra Götaland

Skapare/primärforskare:

Beskrivning:

Undersökningen ”Hälsa på lika villkor?” är en stor nationell undersökning som genomförts varje år sedan 2004. Folkhälsomyndigheten ansvarar för undersökningen medan Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för utskick, insamling och registrering av svar. I samband med undersökningen 2011 beställde Västra Götalandsregionen ett tilläggsurval för Västra Götalands län. Västra Götaland delade upp sitt tilläggsurval i två olika delar varav 20 % fick den nationella blanketten och 80 % en egen variant (kallad för testblankett).

Tilläggsurvalen inkluderade samtliga invånare 16-84 år i Västra Götalands län.

Det totala antalet svarande, från den nationella frågeblanketten och testblanketten, var 51 979 individer vilket motsvarade ca 54 % av urvalet.

Västra Götalandsregionen ville även skapa en framtida kohort för återkommande undersökningar och 40 000 individer av det totala urvalet fick förfrågan om de godtog en sådan medverkan.

Det trycktes två olika versioner av frågeblanketten, dels den nationella frågeblanketten och dels en specialblankett (testblankett) som innehöll vissa gemensamma frågor me

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Skapare/primärforskare:

Identifierare:

SND-ID: EXT 0191

Syfte:

Syftet med den nationella undersökningen var att ta reda på hur Sveriges befolkning mår och lever och även att följa upp den nya folkhälsopolitiken. Syftet med urvalet för Västra Götalands län var att ta reda på hur befolkningen i Västra Götalands län mår och lever.

Beskrivning:

Undersökningen ”Hälsa på lika villkor?” är en stor nationell undersökning som genomförts varje år sedan 2004. Folkhälsomyndigheten ansvarar för undersökningen medan Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för utskick, insamling och registrering av svar. I samband med undersökningen 2011 beställde Västra Götalandsregionen ett tilläggsurval för Västra Götalands län. Västra Götaland delade upp sitt tilläggsurval i två olika delar varav 20 % fick den nationella blanketten och 80 % en egen variant (kallad för testblankett).

Tilläggsurvalen inkluderade samtliga invånare 16-84 år i Västra Götalands län.

Det totala antalet svarande, från den nationella frågeblanketten och testblanketten, var 51 979 individer vilket motsvarade ca 54 % av urvalet.

Västra Götalandsregionen ville även skapa en framtida kohort för återkommande undersökningar och 40 000 individer av det totala urvalet fick förfrågan om de godtog en sådan medverkan.

Det trycktes två olika versioner av frågeblanketten, dels den nationella frågeblanketten och dels en specialblankett (testblankett) som innehöll vissa gemensamma frågor me

... Visa mer..

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Västra Götalands län

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Analysenhet:

Population:

Samtliga personer i åldern 16-84 år i Västra Götalands län.

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Urvalsramen i denna undersökning har skapats utifrån Registret över totalbefolkningen (RTB) och består av samtliga folkbokförda i Västra Götalands län i åldern 16-84 år. Antalet individer i ramen var 1 256 250 den 31/1 2011. Det nationella urvalet drogs först genom ett obundet slumpmässigt urval. Därefter drogs ett stratifierat obundet slumpmässigt tilläggsurval i Västra Götalands län så att den bestämda totala urvalsstorleken per stratum uppnåddes. Ett stratifierat obundet slumpmässigt urval innebär att alla objekt inom respektive stratum har lika stor sannolikhet att komma med i urvalet. Tilläggsurvalet delades upp i en kohort- och tilläggsdel för respektive blankettyp. Mer information finns att läsa i Tekniska rapporter.

Dataset EXT 0191-001

Hälsa på lika villkor, Västra Götaland: Nationell blankett - 2011

Beskrivning:

Av tilläggsurvalet fick 20 % den nationella blanketten. Totalt var det 10 190 personer som besvarade den nationella blanketten, vilket motsvarade 53,3 % av urvalet.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-04-18 — 2011-06-29

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2011-04-18 — 2011-06-29

Antal individer/objekt:

10190

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

53,3%

Dataset EXT 0191-002

Hälsa på lika villkor, Västra Götaland: Testblankett - 2011

Beskrivning:

Av tilläggsurvalet fick 80 % en testblankett. Totalt var det 41 740 personer som besvarade testblanketten, vilket motsvarade 54,5 % av urvalet.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-04-20 — 2011-07-05

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2011-04-20 — 2011-07-05

Antal individer/objekt:

41740

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

54,5%