Hälsa på lika villkor? - Västra Götaland, 2012

SND-ID: EXT 0192

Den här studien är en del av samlingen Hälsa på lika villkor? - Västra Götaland

Skapare/primärforskare

Folkhälsomyndigheten

Beskrivning

Undersökningen ”Hälsa på lika villkor?” är en stor nationell undersökning som genomförts varje år sedan 2004. Folkhälsomyndigheten ansvarar för undersökningen medan Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för utskick, insamling och registrering av svar. I samband med undersökningen 2012 beställde Göteborgs Stad ett tilläggsurval för Göteborg.

Tilläggsurvalet för 2012 års undersökning inkluderade invånare 16-84 år i Göteborgs Stad, och bestod av 3 050 personer. Det totala antalet urvalspersoner, dvs. tilläggsurvalet samt urvalspersoner från Göteborgs Stad i det nationella urvalet, var 4 149 personer. Frågeformuläret besvarades av totalt 1801 personer i urvalet, vilket motsvarade en svarsfrekvens på 43,5 procent.

Antal svar för hela Västra Götalands län, d.v.s inklusive det nationella urvalet som tagits fram av Statistiska Centralbyrån (SCB), uppgick till totalt 2971 individer.

Statens folkhälsoinstitut utformade frågorna i den nationella frågeblanketten i samarbete med SCB. Göteborgs Stad utformade ett antal tilläggsfrågor tillsammans med landstingen i Örebro, Sörmland, Uppsala och Väst

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs Stad

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Samtliga folkbokförda i Göteborg i åldern 16-84 år.

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalsramen i undersökningen skapades med hjälp av data från Registret över totalbefolkningen (RTB) version 2012-01-31. Antalet personer i urvalsramen var 418 448. Urvalsramen stratifierades på stadsdel. Totalt bildades 10 strata. En negativ samordning gjordes med det nationella urvalet. Det innebar att de 1 099 personer i det nationella urvalet som tillhörde Göteborgs Stad inte kunde dras i tilläggsurvalet. Från urvalsramen drogs sedan ett stratifierat obundet slumpmässigt urval om 3 050 personer. Ett stratifierat obundet slumpmässigt urval innebär att alla objekt inom ett stratum har samma sannolikhet att komma med i urvalet. Urvalsstorleken bestämdes av Göteborgs Stad. Mer information finns att läsa i Teknisk rapport.
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Göteborg Stad

Lägsta geografiska enhet

Land

Publikationer
Dataset
Hälsa på lika villkor, Västra Götaland - 2012

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Folkhälsomyndigheten

Tidsperiod(er) som undersökts

2012-04-20 – 2012-06-27

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-04-20–2012-06-27
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

1801

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

43.5%

Kontakt för frågor om data

Publicerad: 2015-07-02
Senast uppdaterad: 2017-03-29