Hälsa på lika villkor? - Västra Götaland, 2014

SND-ID: EXT 0194

Den här studien är en del av samlingen Hälsa på lika villkor? - Västra Götaland

Skapare/primärforskare

Folkhälsomyndigheten

Beskrivning

Undersökningen ”Hälsa på lika villkor?” är en stor nationell undersökning som genomförts varje år sedan 2004. Folkhälsomyndigheten ansvarar för undersökningen medan Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för utskick, insamling och registrering av svar. I samband med undersökningen 2014 beställde Göteborgs Stad ett tilläggsurval för Göteborg.

Tilläggsurvalet för 2014 års undersökning inkluderade invånare 16-84 år i Göteborgs Stad, och bestod av 5 071 personer. Det totala antalet urvalspersoner, dvs. tilläggsurvalet samt urvalspersoner från Göteborgs Stad i det nationella urvalet var 6 200 personer. Det var totalt 2 698 personer som besvarade frågeblanketten, vilket var 43,7 procent av urvalet.

Antal svar för hela Västra Götalands län, d.v.s inklusive det nationella urvalet som tagits fram av Statistiska Centralbyrån (SCB), uppgick till totalt 3821 individer.

Två olika blanketter med frågor sändes ut, en nationell blankett och en blankett med EQ5D som tilläggsfråga. Göteborgs Stad valde blanketten med tilläggsfrågor. Den nationella blanketten bestod av 88 numrerade frågor. Flera av dem h

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs Stad

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Samtliga folkbokförda i Göteborg i åldern 16-84 år.

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
För att kunna dra ett urval från populationen skapades en urvalsram som avgränsade, identifierade och möjliggjorde koppling till objekten i populationen. Urvalsramen i undersökningen skapades med hjälp av data från Registret över totalbefolkningen (RTB), version 2013-11-30. Antalet personer i urvalsramen var 426 254. Urvalsramen stratifierades på stadsdel. Totalt bildades 10 strata. En negativ samordning gjordes med det nationella urvalet. Det innebar att 1 129 personer i det nationella urvalet som tillhörde Göteborgs Stad inte kunde dras i tilläggsurvalet. Från urvalsramen drogs sedan ett slumpmässigt urval om 5 071 personer. Urvalsstorleken bestämdes av Göteborgs Stad. Mer information finns att läsa i Teknisk rapport.
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Göteborgs Stad

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Publikationer
Dataset
Hälsa på lika villkor, Västra Götaland - 2014

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Folkhälsomyndigheten

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-02-28 – 2014-05-06

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-02-28–2014-05-06
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

2698

Kontakt för frågor om data

Publicerad: 2015-07-02
Senast uppdaterad: 2017-03-29