Hälsa på lika villkor? - Västra Götaland, 2015

SND-ID: EXT 0195

Den här studien är en del av samlingen Hälsa på lika villkor? - Västra Götaland

Skapare/primärforskare

Folkhälsomyndigheten

Beskrivning

Undersökningen ”Hälsa på lika villkor?” är en stor nationell undersökning som genomförts varje år sedan 2004. Folkhälsomyndigheten ansvarar för undersökningen medan Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för utskick, insamling och registrering av svar. I samband med undersökningen 2015 beställde Västra Götalandsregionen ett tilläggsurval för Västra Götalands län.

Tilläggsurvalet för 2015 års undersökning inkluderade samtliga invånare 16-84 år i Västra Götalands län och bestod av totalt 91 347 personer. Det totala antalet urvalspersoner, dvs. tilläggsurvalet samt urvalspersoner från Västra Götaland i det nationella urvalet var 94 644 personer. En del av tilläggsurvalet utgjordes av en kohort med personer som svarade på 2011 års undersökning.

Det var totalt 52 348 personer som besvarade frågeblanketten, vilket var 55,5 procent av urvalet.

Folkhälsomyndigheten utformade frågorna i den nationella frågeblanketten. Västra Götalandsregionen valde att exkludera några av frågorna i den nationella blanketten. Istället valde man att ta med tre egna frågor om arbetsmiljö och den så kallade EQ5D-fråg

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Västra Götalandsregionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Samtliga personer i åldern 16-84 år i Västra Götalands län.

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalsramen i undersökningen skapades med hjälp av data från Registret över totalbefolkningen (RTB), version 2014-11-30. Antalet personer i urvalsramen var 1 286 812. Det nationella urvalet drogs först genom ett obundet slumpmässigt urval. Sedan drogs ett stratifierat obundet slumpmässigt urval i Västra Götaland så att den bestämda urvalsstorleken per stratum uppnåddes. Mer information finns att läsa i Teknisk rapport.
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Västra Götalands län

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Publikationer
Dataset 1
Hälsa på lika villkor, Västra Götaland - 2015

Beskrivning

Av tilläggsurvalet, exklusive kohorten från 2011, var det totalt 38 896 personer som svarade på blanketten, vilket motsvarade 51,7 %.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Folkhälsomyndigheten

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015-02-24–2015-05-05
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

38896

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

51.7%

Dataset 2
Hälsa på lika villkor, Västra Götaland: Kohort - 2015

Beskrivning

Av kohorten som skapades i samband med 2011 års undersökning var det 11 790 som svarade på blanketten, vilket motsvarade 74,8 %.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Folkhälsomyndigheten

Antal individer/objekt

11790

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

74.8%

Kontakt för frågor om data

Publicerad: 2015-07-02
Senast uppdaterad: 2017-09-18