Hälsa på lika villkor? - Västra Götaland, 2015

Den här studien är en del av samlingen Hälsa på lika villkor? - Västra Götaland

Skapare/primärforskare:

Folkhälsomyndigheten

Beskrivning:

Undersökningen ”Hälsa på lika villkor?” är en stor nationell undersökning som genomförts varje år sedan 2004. Folkhälsomyndigheten ansvarar för undersökningen medan Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för utskick, insamling och registrering av svar. I samband med undersökningen 2015 beställde Västra Götalandsregionen ett tilläggsurval för Västra Götalands län.

Tilläggsurvalet för 2015 års undersökning inkluderade samtliga invånare 16-84 år i Västra Götalands län och bestod av totalt 91 347 personer. Det totala antalet urvalspersoner, dvs. tilläggsurvalet samt urvalspersoner från Västra Götaland i det nationella urvalet var 94 644 personer. En del av tilläggsurvalet utgjordes av en kohort med personer som svarade på 2011 års undersökning.

Det var totalt 52 348 personer som besvarade frågeblanketten, vilket var 55,5 procent av urvalet.

Folkhälsomyndigheten utformade frågorna i den nationella frågeblanketten. Västra Götalandsregionen valde att exkludera några av frågorna i den nationella blanketten. Istället valde man att ta med tre egna frågor om arbetsmiljö och den så kallade EQ5D-fråg

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Västra Götalandsregionen

Skapare/primärforskare:

Folkhälsomyndigheten

Identifierare:

SND-ID: EXT 0195

Beskrivning:

Undersökningen ”Hälsa på lika villkor?” är en stor nationell undersökning som genomförts varje år sedan 2004. Folkhälsomyndigheten ansvarar för undersökningen medan Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för utskick, insamling och registrering av svar. I samband med undersökningen 2015 beställde Västra Götalandsregionen ett tilläggsurval för Västra Götalands län.

Tilläggsurvalet för 2015 års undersökning inkluderade samtliga invånare 16-84 år i Västra Götalands län och bestod av totalt 91 347 personer. Det totala antalet urvalspersoner, dvs. tilläggsurvalet samt urvalspersoner från Västra Götaland i det nationella urvalet var 94 644 personer. En del av tilläggsurvalet utgjordes av en kohort med personer som svarade på 2011 års undersökning.

Det var totalt 52 348 personer som besvarade frågeblanketten, vilket var 55,5 procent av urvalet.

Folkhälsomyndigheten utformade frågorna i den nationella frågeblanketten. Västra Götalandsregionen valde att exkludera några av frågorna i den nationella blanketten. Istället valde man att ta med tre egna frågor om arbetsmiljö och den så kallade EQ5D-fråg

... Visa mer..

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Västra Götalands län

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Analysenhet:

Population:

Samtliga personer i åldern 16-84 år i Västra Götalands län.

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Dataset 1

Hälsa på lika villkor, Västra Götaland - 2015

Skapare/primärforskare:

Folkhälsomyndigheten

Beskrivning:

Av tilläggsurvalet, exklusive kohorten från 2011, var det totalt 38 896 personer som svarade på blanketten, vilket motsvarade 51,7 %.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015-02-24 — 2015-05-05

Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt:

38896

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

51,7%

Dataset 2

Hälsa på lika villkor, Västra Götaland: Kohort - 2015

Skapare/primärforskare:

Folkhälsomyndigheten

Beskrivning:

Av kohorten som skapades i samband med 2011 års undersökning var det 11 790 som svarade på blanketten, vilket motsvarade 74,8 %.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Antal individer/objekt:

11790

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

74,8%

Publicerad: 2015-07-02
Senast uppdaterad: 2017-09-18