Hälsa på lika villkor? - Västra Götaland, 2016

SND-ID: EXT 0206

Den här studien är en del av samlingen Hälsa på lika villkor? - Västra Götaland

Skapare/primärforskare

Folkhälsomyndigheten

Beskrivning

Undersökningen ”Hälsa på lika villkor?” är en stor nationell undersökning som genomförts varje år sedan 2004. Folkhälsomyndigheten ansvarar för undersökningen medan Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för utskick, insamling och registrering av svar. I samband med undersökningen 2016 beställde Göteborgs Stad ett tilläggsurval.

Populationen utgjordes av samtliga personer i Göteborgs kommun i åldern 16-84 år och Göteborgs tilläggsurval bestod av 4984 personer. Det totala antalet urvalspersoner, dvs. tilläggsurvalet inklusive urvalspersonerna från Göteborg i det nationella urvalet var 6200 personer.

Totalt svarade 2693 personer på frågeblanketten, vilket var 43,5 procent av urvalet. Antalet webbsvar var 753 stycken eller 28,0 procent av de svarande.

Folkhälsomyndigheten utformade frågorna i frågeblanketten vilken bestod av 62 numrerade frågor. Flera av frågorna hade delfrågor vilket resulterade i sammanlagt 93 frågor. Frågorna i frågeblanketten handlade bland annat om hälsa, levnadsvanor, ekonomiska förhållanden, arbete och sysselsättning samt trygghet och sociala relationer. Utöver de va

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Folkhälsomyndigheten

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Samtliga folkbokförda i Göteborg i åldern 16-84 år.

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalsramen i undersökningen skapades med hjälp av data från Registret över totalbefolkningen (RTB), version 2015-11-30. Antalet personer i urvalsramen var 436 989. Urvalsramen stratifierades på stadsdel. Definition av stadsdelar gjordes enligt kommunens definition av stadsdelar med hjälp av nyckelkodsområden. Personer (1 576st) som saknade nyckelkod (dvs. de kan inte placeras i
en särskild stadsdel) exkluderades. Totalt bildades 10 strata. En negativ samordning gjordes med det nationella urvalet. Det innebar att 1 216 personer i det nationella urvalet som tillhörde Göteborgs Stad inte kunde dras i tilläggsurvalet. Från urvalsramen drogs sedan ett slumpmässigt urval om 4 984 personer. Urvalsstorleken bestämdes av Göteborgs Stad.
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Göteborg Stad

Publikationer
Dataset
Hälsa på lika villkor, Västra Götaland, 2016

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Folkhälsomyndigheten

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-02-25 – 2016-05-03

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-02-25–2016-05-03
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

2693

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

43.5%

Kontakt för frågor om data

Publicerad: 2016-06-20
Senast uppdaterad: 2016-06-30