Medborgarundersökningen 2002-2003

SND-ID: EXT 0207

Alternativ titel

MBU02-03

Skapare/primärforskare

Anders Westholm - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Karin Borevi - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Per Strömblad - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Medborgarundersökningen 2002-2003 (MBU02-03) är en uppföljning av de medborgarundersökningar som genomfördes 1987 och 1997 (SND 0474, SND 0796) . Undersökningarna syftar till att studera medborgarnas möjligheter till att påverka sin egen situation samt att delta i det samhälleliga beslutsfattandet.

Studien genomfördes under hösten 2002 till och med våren 2003, under ledning av forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Fältarbetet genomfördes av Statistiska centralbyrån. Undersökningen är finansierad av Integrationspolitiska maktutredningen och projektet Demokratins mekanismer.

Datamaterialet består främst av intervjuer, i första hand genom besök i den intervjuades hem. Urvalet baseras på ungefär 2000 individer bosatta i Sverige och har en svarsfrekvens på 59,5 procent (något lägre än tidigare års undersökningar).

Data finns att beställa hos det tyska dataarkivet GESIS. Länk finns längre ner i katalogposten.

Syfte:

Syftar till att studera medborgarnas möjligheter att påverka sin egen situation samt att delta i det samhälleliga beslutsfattandet.
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18 och äldre, bosatta i Sverige

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

2002 – 2003

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Konsumtion och konsumentbeteende, Bostäder, Arbetsförhållanden, Jämlikhet, ojämlikhet och socialt utanförskap, Familjeliv och äktenskap, Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Myrberg, Gunnar. 2007. Medlemmar och medborgare:Föreningsdeltagande och politiskt engagemang i det etnifierade samhället. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis
Libris | Google Books
ISBN: 9789155469382

Westholm, Anders, 'Den etniska integrationens dimensioner', Statsvetenskaplig Tidskrift., 111:1, s. 91-97, 2009
Lärosätets databas | Swepub

Vem röstar och varför?: en analys av valdeltagandet i 2002 års kommunfullmäktigeval, Fritzes offentliga publikationer, Stockholm, 2003. http://www.regeringen.se/content/1/c4/06/25/ec27873d.pdf
Regeringskansliet | Libris
ISBN: 91-38-22020-2

van Deth, Jan W., José Ramón Montero and Anders Westholm, red. 2007. Citizenship and Involvement in European Democracies: A Comparative Analysis. London: Routledge
Google Books | Libris
ISBN: 9781134126804

Esaiasson, Peter and Anders Westholm, red. 2006. Deltagandets mekanismer: Det politiska engagemangets orsaker och konsekvenser. Stockholm:Liber.
Liber | Swepub | Libris | Lärosätets databas
ISBN: 978-91-47-07558-4

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Hemsida

Kontakt

Dataset
Medborgarundersökningen 2002-2003

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anders Westholm - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Karin Borevi - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Per Strömblad - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002–2003
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Hemsida

Kontakt för frågor om data

Publicerad: 2016-06-30
Senast uppdaterad: 2020-12-15