Skolelevers drogvanor - 1983 B

Den här studien är en del av samlingen CAN:s drogvaneundersökning

Beskrivning:

Sedan 1971 har det genomförts nationella drogvaneundersökningar bland Sveriges niondeklassare. Från och med 2004 görs årliga undersökningar även bland elever i årskurs två på gymnasiet.

När Statistiska Centralbyrån 1983 övertog ansvaret för undersökningarnas praktiska genomförande gjordes en relativt omfattande förändring av formuläret. Den förändring som gjordes medförde att det för en stor del av frågorna inte gick att göra jämförelser med tidigare studier.1983 års undersökning genomfördes därför på två olika urval i årskurs 9. Det ena (formulär A) besvarade de nya frågorna och det andra (formulär B) de ursprungliga.

Ansvaret för dessa årliga undersökningar ligger sedan 1986 hos Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Från 2001 har undersökningarna genomförts på direkt uppdrag av Socialdepartementet. Data i digital form finns endast tillgängliga från och med 1989 års insamling.

Bland annat belyser undersökningarna utvecklingen av ungdomars drogvanor över tid och visar på skillnader mellan exempelvis kön och regioner. Utöver detta genererar den insamlade information

... Visa mer..

Identifierare:

SND-ID: EXT 0227

Syfte:

Undersökningens syfte är i första hand att belysa utvecklingen av drogvanorna och att studera skillnader mellan olika grupper.

Beskrivning:

Sedan 1971 har det genomförts nationella drogvaneundersökningar bland Sveriges niondeklassare. Från och med 2004 görs årliga undersökningar även bland elever i årskurs två på gymnasiet.

När Statistiska Centralbyrån 1983 övertog ansvaret för undersökningarnas praktiska genomförande gjordes en relativt omfattande förändring av formuläret. Den förändring som gjordes medförde att det för en stor del av frågorna inte gick att göra jämförelser med tidigare studier.1983 års undersökning genomfördes därför på två olika urval i årskurs 9. Det ena (formulär A) besvarade de nya frågorna och det andra (formulär B) de ursprungliga.

Ansvaret för dessa årliga undersökningar ligger sedan 1986 hos Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Från 2001 har undersökningarna genomförts på direkt uppdrag av Socialdepartementet. Data i digital form finns endast tillgängliga från och med 1989 års insamling.

Bland annat belyser undersökningarna utvecklingen av ungdomars drogvanor över tid och visar på skillnader mellan exempelvis kön och regioner. Utöver detta genererar den insamlade information

... Visa mer..

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Sverige

Analysenhet:

Population:

Populationen består av elever i årskurs 9.

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Sannolikhetsurval: klusterurval
Urvalet dras med ett s.k. Pareto πps-urval. Urvalsdesignen innebär att ett objekts sannolikhet att komma med i urvalet är proportionell mot ett förutbestämt storleksmått.

Kontaktpersoner för frågor om data:

Siri Thor

Isabella Gripe

Publikationer

Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Skolelevers drogvanor - 1983 B, årskurs 9

Beskrivning:

Vid en av två undersökningar som genomfördes 1983 besvarades enkäten av totalt 1621 elever i årskurs 9, varav 825 var pojkar och 796 var flickor. Svarsfrekvensen motsvarade totalt 87 %. Data från denna insamling finns inte i elektronisk form.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1983-03 — 1983-05

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

1983 — 1983

Antal individer/objekt:

1621

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

87