LSH-studien, livsvillkor Stress och Hälsa

Den här studien är en del av samlingen Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Skapare/primärforskare:

Margareta Kristenson - Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa

Beskrivning:

Även välfärdslandet Sverige har påtagliga socioekonomiska skillnader i hälsa. Dessa skillnader återkommer oavsett om man använder mått på socioekonomisk status (SES) i form av utbildningsnivå, inkomst eller yrkesstatus. Skillnaderna återkommer också för dödlighet och sjuklighet oavsett diagnos samt för självskattad hälsa men är särskilt väl visat för risk att insjukna och dö i hjärtinfarkt, med dubbel risk i låg SES. Orsakerna är inte klarlagda. Vi vet att låg SES är förenat med mer ogynnsamma levnadsvanor, men dessa kan bara förklara en del av SES skillnader i hälsa. En möjlig förklaring är effekt av psykosociala faktorer. En ogynnsam psykosocial karaktäristisk med höga nivåer av psykosociala riskfaktorer eller bristande tillgång till psykologiska resurser är idag välkända prediktorer för hjärtinfarkt och också vanligare i låg SES. Vi, och andra, har visat att dessa samvarierar med bristande funktion i HPA axeln och försvagad kortisolreaktivitet liksom med höjda nivåer av markörer för låggradig inflammation och plaque vulnerabilitet som också är prediktorer för hjärtinfarkt.

Vårt syfte är at

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa

Skapare/primärforskare:

Margareta Kristenson - Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa

Identifierare:

SND-ID: EXT 0256

Beskrivning:

Även välfärdslandet Sverige har påtagliga socioekonomiska skillnader i hälsa. Dessa skillnader återkommer oavsett om man använder mått på socioekonomisk status (SES) i form av utbildningsnivå, inkomst eller yrkesstatus. Skillnaderna återkommer också för dödlighet och sjuklighet oavsett diagnos samt för självskattad hälsa men är särskilt väl visat för risk att insjukna och dö i hjärtinfarkt, med dubbel risk i låg SES. Orsakerna är inte klarlagda. Vi vet att låg SES är förenat med mer ogynnsamma levnadsvanor, men dessa kan bara förklara en del av SES skillnader i hälsa. En möjlig förklaring är effekt av psykosociala faktorer. En ogynnsam psykosocial karaktäristisk med höga nivåer av psykosociala riskfaktorer eller bristande tillgång till psykologiska resurser är idag välkända prediktorer för hjärtinfarkt och också vanligare i låg SES. Vi, och andra, har visat att dessa samvarierar med bristande funktion i HPA axeln och försvagad kortisolreaktivitet liksom med höjda nivåer av markörer för låggradig inflammation och plaque vulnerabilitet som också är prediktorer för hjärtinfarkt.

Vårt syfte är at

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

2003-09-30 — 2004-03-03

2012-08-21 — 2015-12-31

Geografisk utbredning:

Analysenhet:

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval

Etikprövning:

Linköping — dnr 02-324 and 2012/8031

Studie kopplad till biobank:

Ja

Kontakt för frågor om data:

Margareta Kristenson

Ladda ner metadata:

Dataset 1

LSH studien Livsvillkor, Stress och Hälsa: Kohort 1

Skapare/primärforskare:

Margareta Kristenson - Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa

Beskrivning:

Kohort 1: Datainsamling avser ett slumpmässigt urval av befolkningen i Östergötland. Deltagarna besvarade omfattande enkäter med validerade instrument, samlade saliv i hemmet morgon och kväll, besökte en vårdcentral för kroppsmått, och provtagning. Rutinprover såsom blodsocker och lipidstatus analyserades direkt. Därefter har prover förvarats frysta i Linköpings Biobank.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-09-30 — 2004-03-03

Datainsamlare: Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-09-30 — 2004-03-03

Datainsamlare: Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa

Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt:

1007

Dataset 2

LSH studien Livsvillkor, Stress och Hälsa: Kohort 2

Skapare/primärforskare:

Margareta Kristenson - Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa

Beskrivning:

Kohort 2: Datainsamling avser ett slumpmässigt urval av befolkningen i Östergötland och Jönköping. Deltagarna besvarade omfattande enkäter med validerade instrument, samlade saliv i hemmet morgon och kväll, besökte en vårdcentral för kroppsmått, och provtagning. Rutinprover såsom blodsocker och lipidstatus analyserades direkt. Därefter har prover förvarats frysta i Linköpings Biobank.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-08-21 — 2015-12-31

Datainsamlare: Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-08-21 — 2015-12-31

Datainsamlare: Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa

Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt:

7051

Publicerad: 2017-02-21