LSH-studien, livsvillkor Stress och Hälsa

SND-ID: EXT 0256

Den här studien är en del av samlingen Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Skapare/primärforskare

Margareta Kristenson - Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa

Beskrivning

Även välfärdslandet Sverige har påtagliga socioekonomiska skillnader i hälsa. Dessa skillnader återkommer oavsett om man använder mått på socioekonomisk status (SES) i form av utbildningsnivå, inkomst eller yrkesstatus. Skillnaderna återkommer också för dödlighet och sjuklighet oavsett diagnos samt för självskattad hälsa men är särskilt väl visat för risk att insjukna och dö i hjärtinfarkt, med dubbel risk i låg SES. Orsakerna är inte klarlagda. Vi vet att låg SES är förenat med mer ogynnsamma levnadsvanor, men dessa kan bara förklara en del av SES skillnader i hälsa. En möjlig förklaring är effekt av psykosociala faktorer. En ogynnsam psykosocial karaktäristisk med höga nivåer av psykosociala riskfaktorer eller bristande tillgång till psykologiska resurser är idag välkända prediktorer för hjärtinfarkt och också vanligare i låg SES. Vi, och andra, har visat att dessa samvarierar med bristande funktion i HPA axeln och försvagad kortisolreaktivitet liksom med höjda nivåer av markörer för låggradig inflammation och plaque vulnerabilitet som också är prediktorer för hjärtinfarkt.

Vårt syfte är at

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Linköpings universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för medicin och hälsa

Skyddsvärde och etikprövning

Etikprövning

Linköping - dnr 02-324 and 2012/8031

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval
Randomiserat urval från normalbefolkningen.

Tidsperiod(er) som undersökts

2003-09-30 – 2004-03-03

2012-08-21 – 2015-12-31

Studie kopplad till biobank

Ja

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Jönköpings län

Publikationer

Åtkomst till data via

Kontakt

Margareta Kristenson

margareta.kristenson@liu.se

Dataset 1
LSH studien Livsvillkor, Stress och Hälsa: Kohort 1

Beskrivning

Kohort 1: Datainsamling avser ett slumpmässigt urval av befolkningen i Östergötland. Deltagarna besvarade omfattande enkäter med validerade instrument, samlade saliv i hemmet morgon och kväll, besökte en vårdcentral för kroppsmått, och provtagning. Rutinprover såsom blodsocker och lipidstatus analyserades direkt. Därefter har prover förvarats frysta i Linköpings Biobank.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Margareta Kristenson - Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-09-30–2004-03-03
 • Datainsamlare: Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-09-30–2004-03-03
 • Datainsamlare: Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

1007

Dataset 2
LSH studien Livsvillkor, Stress och Hälsa: Kohort 2

Beskrivning

Kohort 2: Datainsamling avser ett slumpmässigt urval av befolkningen i Östergötland och Jönköping. Deltagarna besvarade omfattande enkäter med validerade instrument, samlade saliv i hemmet morgon och kväll, besökte en vårdcentral för kroppsmått, och provtagning. Rutinprover såsom blodsocker och lipidstatus analyserades direkt. Därefter har prover förvarats frysta i Linköpings Biobank.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Margareta Kristenson - Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-08-21–2015-12-31
 • Datainsamlare: Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-08-21–2015-12-31
 • Datainsamlare: Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

7051

Kontakt för frågor om data

Margareta Kristenson

margareta.kristenson@liu.se

Publicerad: 2017-02-21