Skolelevers drogvanor - 2013

SND-ID: EXT 0261

Den här studien är en del av samlingen CAN:s drogvaneundersökning

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Beskrivning

Sedan 1971 har det genomförts nationella drogvaneundersökningar bland Sveriges niondeklassare. Från och med 2004 görs årliga undersökningar även bland elever i årskurs två på gymnasiet.

Ansvaret för dessa årliga undersökningar ligger sedan 1986 hos Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Från 2001 har undersökningarna genomförts på direkt uppdrag av Socialdepartementet. Data i digital form finns endast tillgängliga från och med 1989 års insamling.

Bland annat belyser undersökningarna utvecklingen av ungdomars drogvanor över tid och visar på skillnader mellan exempelvis kön och regioner. Utöver detta genererar den insamlade informationen goda möjligheter att göra mera detaljerade analyser av konsumtionsmönster, samband mellan droganvändning och risk- samt skyddsfaktorer etc.

Undersökningarna genomförs som lärarövervakade anonyma gruppenkäter i klassrummen under skrivningsliknande former och eleverna deltar anonymt. Omkring 15-20% av de 300 slumpvis utvalda klasserna deltar ej i studien, och bortfallet på individnivå i form av frånvarande elever är av ungefär samma sto

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod

Analysenhet

Population

Populationen består av elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: klusterurval
Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalet dras med ett s.k. Pareto πps-urval. Urvalsdesignen innebär att ett objekts sannolikhet att komma med i urvalet är proportionell mot ett förutbestämt storleksmått.
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Sverige

Publikationer

Åtkomst till data via

Dataset 1
Skolelevers drogvanor - 2013, årskurs 9

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Vid undersökningen som genomfördes 2013 besvarades enkäten av totalt 5084 elever i årskurs 9, varav 2594 var pojkar och 2490 var flickor. Svarsfrekvensen motsvarade totalt 85 %. Data från denna insamling finns i elektronisk form.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013-03–2013-03
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

5084

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

85

Dataset 2
Skolelevers drogvanor - 2013, gymnasiets år 2

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Vid undersökningen som genomfördes 2013 besvarades enkäten av totalt 4308 elever i gymnasiets årskurs 2, varav 2112 var pojkar och 2196 var flickor. Svarsfrekvensen motsvarade totalt 81 %. Data från denna insamling finns i elektronisk form.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013-03–2013-03
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

4308

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

81

Kontakter för frågor om data

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Publicerad: 2017-02-24