Skolelevers drogvanor - 2016

Den här studien är en del av samlingen CAN:s drogvaneundersökning

Beskrivning:

Sedan 1971 har det genomförts nationella drogvaneundersökningar bland Sveriges niondeklassare. Från och med 2004 görs årliga undersökningar även bland elever i årskurs två på gymnasiet.

Ansvaret för dessa årliga undersökningar ligger sedan 1986 hos Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Från 2001 har undersökningarna genomförts på direkt uppdrag av Socialdepartementet. Data i digital form finns endast tillgängliga från och med 1989 års insamling.

Bland annat belyser undersökningarna utvecklingen av ungdomars drogvanor över tid och visar på skillnader mellan exempelvis kön och regioner. Utöver detta genererar den insamlade informationen goda möjligheter att göra mera detaljerade analyser av konsumtionsmönster, samband mellan droganvändning och risk- samt skyddsfaktorer etc.

Undersökningarna genomförs som lärarövervakade anonyma gruppenkäter i klassrummen under skrivningsliknande former och eleverna deltar anonymt. Omkring 15-20% av de 300 slumpvis utvalda klasserna deltar ej i studien, och bortfallet på individnivå i form av frånvarande elever är av ungefär samma sto

... Visa mer..

Identifierare:

SND-ID: EXT 0264

Syfte:

Undersökningens syfte är i första hand att belysa utvecklingen av drogvanorna och att studera skillnader mellan olika grupper.

Beskrivning:

Sedan 1971 har det genomförts nationella drogvaneundersökningar bland Sveriges niondeklassare. Från och med 2004 görs årliga undersökningar även bland elever i årskurs två på gymnasiet.

Ansvaret för dessa årliga undersökningar ligger sedan 1986 hos Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Från 2001 har undersökningarna genomförts på direkt uppdrag av Socialdepartementet. Data i digital form finns endast tillgängliga från och med 1989 års insamling.

Bland annat belyser undersökningarna utvecklingen av ungdomars drogvanor över tid och visar på skillnader mellan exempelvis kön och regioner. Utöver detta genererar den insamlade informationen goda möjligheter att göra mera detaljerade analyser av konsumtionsmönster, samband mellan droganvändning och risk- samt skyddsfaktorer etc.

Undersökningarna genomförs som lärarövervakade anonyma gruppenkäter i klassrummen under skrivningsliknande former och eleverna deltar anonymt. Omkring 15-20% av de 300 slumpvis utvalda klasserna deltar ej i studien, och bortfallet på individnivå i form av frånvarande elever är av ungefär samma sto

... Visa mer..

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Sverige

Analysenhet:

Population:

Populationen består av elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2.

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Sannolikhetsurval: klusterurval
Urvalet dras med ett s.k. Pareto πps-urval. Urvalsdesignen innebär att ett objekts sannolikhet att komma med i urvalet är proportionell mot ett förutbestämt storleksmått.

Kontaktpersoner för frågor om data:

Siri Thor

Isabella Gripe

Publikationer

Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Dataset EXT 0264-001

Skolelevers drogvanor - 2016, årskurs 9

Beskrivning:

Vid undersökningen som genomfördes 2016 besvarades enkäten av totalt 4694 elever i årskurs 9, varav 2347 var pojkar och 2347 var flickor. Svarsfrekvensen motsvarade totalt 83 %. Data från denna insamling finns i elektronisk form.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-03 — 2016-04

Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt:

4694

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

83

Dataset EXT 0264-002

Skolelevers drogvanor - 2016, gymnasiets år 2

Beskrivning:

Vid undersökningen som genomfördes 2016 besvarades enkäten av totalt 3988 elever i gymnasiets årskurs 2, varav 1878 var pojkar och 2110 var flickor. Svarsfrekvensen motsvarade totalt 81 %. Data från denna insamling finns i elektronisk form.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-03 — 2016-04

Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt:

3988

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

81