Barnens miljöhälsoenkät 2011

SND-ID: EXT 0272

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare

Antonios Georgelis - Stockholms läns landsting, Centrum för Arbets- och miljömedicin

Beskrivning

Barnens miljöhälsoenkät genomförs i samarbete mellan Institutet för miljömedicin (IMM) och Statistiska Centralbyrån (SCB), på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

2011 års enkät riktade sig till barn i de tre åldersgrupperna 8 månader, 4 år och 12 år och besvarades i huvudsak av deras vårdnadshavare. Några av frågorna i 12-års enkäten ställdes direkt till barnen. Frågorna handlade om barns exponering för miljöfaktorer samt deras besvärsupplevelser och hälsotillstånd. Statistiska centralbyrån kompletterade sedan data från enkäten med uppgifter från olika centrala register om barnets kön, ålder, bostadsort, födelseland, föräldrarnas utbildningsnivå m.m.

Totalt valdes nästan 71 400 barn ut genom ett slumpmässigt urval inom alla län. Cirka 36 000 personer besvarade enkäten, vilket innebär en svarsfrekvens på drygt 50 procent.

Förutom 2011 års genomförande har studien även gjorts år 2003, vilket gör det möjligt att jämföra resultaten och redovisa hur barns miljö och hälsa har förändrats under de åtta år som gått mellan undersökningarna.

Syfte:

Syftet var att kart

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Folkhälsomyndigheten

Ansvarig institution/enhet

Institutet för miljömedicin

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Barn i åldrarna 8 månader, 4 år och 12 år, folkbokförda i Sverige och där minst en av vårdnadshavarna varit folkbokförd i Sverige under minst 5 år.

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval
Urvalet gjordes slumpvis inom varje län och åldersgrupp, och bestod av två delar. I den första delen, grundurvalet, valdes 12 600 barn ut. Dessa var jämnt fördelade mellan Sveriges 21 län och bestod av 600 barn per län, 200 per åldersgrupp. Den andra delen bestod av ett förstärkt urval för femton län, som valt att delta med sammanlagt ytterligare 58 772 barn. Totalt ingick nästan 30 procent av målbefolkningen. Cirka 21 procent av de 12-åriga barnen i det förtätade urvalet valdes ut från den grupp som besvarat den tidigare undersökningen (2003). De ingick vid den tiden i åldersgruppen 4-åringar.
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Län

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer

Åtkomst till data via

Kontakt

Antonios Georgelis

antonios.georgelis@sll.se

Dataset 1
Barnens miljöhälsoenkät 2011: 8 månader

Tillhörande dokumentation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Antonios Georgelis - Stockholms läns landsting, Centrum för Arbets- och miljömedicin

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-03–2011-06
 • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

8690

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

55%

Dataset 2
Barnens miljöhälsoenkät 2011: 4 år

Tillhörande dokumentation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Antonios Georgelis - Stockholms läns landsting, Centrum för Arbets- och miljömedicin

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-03–2011-06
 • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

12900

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

53%

Dataset 3
Barnens miljöhälsoenkät 2011: 12 år

Tillhörande dokumentation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Antonios Georgelis - Stockholms läns landsting, Centrum för Arbets- och miljömedicin

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-03–2011-06
 • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

14531

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

46%

Kontakt för frågor om data

Antonios Georgelis

antonios.georgelis@sll.se

Ingår i samling hos SND

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Publicerad: 2017-06-14
Senast uppdaterad: 2017-06-16