EPI-Norr 1991, 2001 och 2011

SND-ID: EXT 0274

Skapare/primärforskare

Monica Degerman Svensson - Region Norrbotten, Division Folktandvården, Samhällsodontologi

Charlotte Hansson - Region Norrbotten, Division Folktandvården, Samhällsodontologi

Angelica Lantto - Region Norrbotten, Division Folktandvården, Samhällsodontologi

Beskrivning

EPI-Norr 1991, 2001 och 2011 är tre tvärsnittsstudier som bygger på enkätundersökning i kombination med klinisk undersökning av slumpmässigt utvalda individer i olika åldersgrupper i Norrbotten.
År 1991 omfattade studien 35-, 50- och 65-åringar, 2001 kompletterades med 75-åringar och 2011 även med 85-åringar i syfte att även kunna följa hälsan i grupperna över tid. Vid samtliga tre delstudierna har ca 10 procent av populationen i åldersgrupperna inbjudits att delta.
Med inbjudan skickades enkätfrågorna och senare en påminnelse. De som inte besvarat enkäten vid undersökningen fick svara på frågorna muntligt. De kliniska undersökningarna har genomförts av ett begränsat antal i förväg kalibrerade tandvårdsteam som rest runt i länet.
Materialet innehåller uppgifter om försökspersonernas svar på frågor om hälsa, upplevda problem med mun och tänder, upplevelser av tandvård och bemötande samt data från klinisk undersökning. Det finns också data från en vårdbehovsbedömning som tagit hänsyn till individens önskemål att åtgärda det av tandläkaren identifierade vårdbehovet.
Tandvårdslagen anger att land

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Region Norrbotten

Skyddsvärde och etikprövning

Etikprövning

Umeå

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

35- 50- 65, 75- och 85-åringar

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Slumpmässigt urval från länet, Norrbotten, uppdelat i fyra områden (ca 10% av populationen i de olika åldersgrupperna).

Tidsperiod(er) som undersökts

1991-01-01 – 2012-01-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrbottens län

Geografisk beskrivning: Norrbottens län, indelat i olika geografiska områden i Norrbotten

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer


ISBN: 9789163741494

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2017-10-09