EPI-Norr 1991, 2001 och 2011

Skapare/primärforskare:

Monica Degerman Svensson - Region Norrbotten, Division Folktandvården, Samhällsodontologi

Charlotte Hansson - Region Norrbotten, Division Folktandvården, Samhällsodontologi

Angelica Lantto - Region Norrbotten, Division Folktandvården, Samhällsodontologi

Beskrivning:

EPI-Norr 1991, 2001 och 2011 är tre tvärsnittsstudier som bygger på enkätundersökning i kombination med klinisk undersökning av slumpmässigt utvalda individer i olika åldersgrupper i Norrbotten.
År 1991 omfattade studien 35-, 50- och 65-åringar, 2001 kompletterades med 75-åringar och 2011 även med 85-åringar i syfte att även kunna följa hälsan i grupperna över tid. Vid samtliga tre delstudierna har ca 10 procent av populationen i åldersgrupperna inbjudits att delta.
Med inbjudan skickades enkätfrågorna och senare en påminnelse. De som inte besvarat enkäten vid undersökningen fick svara på frågorna muntligt. De kliniska undersökningarna har genomförts av ett begränsat antal i förväg kalibrerade tandvårdsteam som rest runt i länet.
Materialet innehåller uppgifter om försökspersonernas svar på frågor om hälsa, upplevda problem med mun och tänder, upplevelser av tandvård och bemötande samt data från klinisk undersökning. Det finns också data från en vårdbehovsbedömning som tagit hänsyn till individens önskemål att åtgärda det av tandläkaren identifierade vårdbehovet.
Tandvårdslagen anger att land

... Visa mer..

Skapare/primärforskare:

Monica Degerman Svensson - Region Norrbotten, Division Folktandvården, Samhällsodontologi

Charlotte Hansson - Region Norrbotten, Division Folktandvården, Samhällsodontologi

Angelica Lantto - Region Norrbotten, Division Folktandvården, Samhällsodontologi

Identifierare:

SND-ID: EXT 0274

Syfte:

Syftet är att inhämta kunskap om den vuxna befolkningens munhälsa, hälsoutveckling och vårdbehov för att skaffa underlag för beslut om och planering av framtidens tandvård i Norrbotten.

Beskrivning:

EPI-Norr 1991, 2001 och 2011 är tre tvärsnittsstudier som bygger på enkätundersökning i kombination med klinisk undersökning av slumpmässigt utvalda individer i olika åldersgrupper i Norrbotten.
År 1991 omfattade studien 35-, 50- och 65-åringar, 2001 kompletterades med 75-åringar och 2011 även med 85-åringar i syfte att även kunna följa hälsan i grupperna över tid. Vid samtliga tre delstudierna har ca 10 procent av populationen i åldersgrupperna inbjudits att delta.
Med inbjudan skickades enkätfrågorna och senare en påminnelse. De som inte besvarat enkäten vid undersökningen fick svara på frågorna muntligt. De kliniska undersökningarna har genomförts av ett begränsat antal i förväg kalibrerade tandvårdsteam som rest runt i länet.
Materialet innehåller uppgifter om försökspersonernas svar på frågor om hälsa, upplevda problem med mun och tänder, upplevelser av tandvård och bemötande samt data från klinisk undersökning. Det finns också data från en vårdbehovsbedömning som tagit hänsyn till individens önskemål att åtgärda det av tandläkaren identifierade vårdbehovet.
Tandvårdslagen anger att land

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

1991-01-01 — 2012-01-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Norrbottens län

Geografisk beskrivning: Norrbottens län, indelat i olika geografiska områden i Norrbotten

Analysenhet:

Population:

35- 50- 65, 75- och 85-åringar

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning
Slumpmässigt urval från länet, Norrbotten, uppdelat i fyra områden (ca 10% av populationen i de olika åldersgrupperna).

Etikprövning:

Umeå

Kontaktpersoner för frågor om data:

Angelica Lantto

Charlotte Hansson

Tillgänglig dokumentation:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).