Sömn, medievanor och livsstil hos ungdomar

SND-ID: EXT 0279

Skapare/primärforskare

Pernilla Garmy - Högskolan Kristianstad

Beskrivning

Syftet är att undersöka sömnmönster, medievanor, kroppsuppfattning, fysisk aktivitet och Body Mass Index hos ungdomar.
Ungdomar med problem med sömn har tredubblats sedan slutet av 1980-talet. Sömnlängden har minskat en ungefär en timma hos barn och ungdomar under de senaste hundra åren, samtidigt som medievanor och aktivitetsmönster har förändrats stort.
Skolsköterskan Pernilla Garmy initierade en longitudinell undersökning om sömn och livsstil i Lund under läsåret 2008-2009. Drygt 1500 elever har följts från förskoleklass, årskurs 1, årskurs 4, årskurs 8, och nu, läsåren 2017-2018 samt 2018-2019 har eleverna börjat på gymnasiet.
Sömn och livsstilsvanor är just nu under förändring hos barn och ungdomar. I elevhälsan får vi många frågor från barn och föräldrar om dessa frågor. Det föreligger en kunskapslucka om aktuell sömnlängd, medievanor och dess relation till andra livsstilsfaktorer såsom aktivitet och övervikt. Det finns en stark efterfrågan av longitudinella studier i detta fält.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Högskolan Kristianstad

Ansvarig institution/enhet

Fakulteten för Hälsovetenskap

Skyddsvärde och etikprövning

Etikprövning

Lund - dnr 2015/113 samt 2017/600

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Skolbarn bosatta i fem kommuner i södra Sverige, 6-18 år

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

2008 – pågående

Geografisk täckning
Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Publicerad: 2019-01-18