Provfiske vid kusten - KUL

SND-ID: EXT 0280

Skapare/primärforskare

Sveriges lantbruksuniversitet

Beskrivning

SLU Aqua:s kustfiskedatabas KUL innehåller kvalitetssäkrade fångstdata. KUL har varit i drift sedan 2006. I basen lagras också stickprovsinformation som könsfördelning och uppgifter om enskilda fiskar som längd, vikt, ålder och likande. Databasen kompletterar provfiskedatabasen FiRRe som lagrar fångstuppgifter från 1960-talet och framåt. Ett kontinuerligt arbete pågår med att föra över äldre data till KUL.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Ansvarig institution/enhet

Sveriges lantbruksuniversitet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning
Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Publicerad: 2019-01-29