Socialisation till idrott 1974: En tvärnationell studie - Sverige

SND-ID: SND 0004

Alternativ titel

CNP

Skapare/primärforskare

Lennart Levin - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Göran Patriksson - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Beskrivning

Detta är den svenska delen av ett internationellt forskningsprojekt där ca femton olika länder deltog. Syftet med projektet som helhet var att göra jämförelser mellan olika kulturer och länder vad gäller socialisation till idrott. I detta syfte ingick bland annat att: a) kartlägga omfattningen och i vilken grad som individer socialiseras till olika samhällens idrottssystem; b) försöka förklara socialisationsprocessen till idrottssystemet så som den gestaltar sig för elitidrottare och folk i allmänhet; c) undersöka om graden av socialisation till idrott varierar mellan olika länder. Det svenska frågeformuläret - en nedbantad version av det kanadensiska originalformuläret - var indelat i tre huvuddelar. Den första delen utgjordes av retrospektiva frågor om idrott och fritidsförhållanden i åldern 7-12 år (grundskolans låg- och mellanstadium). Andra delen av formuläret behandlade individens nuvarande situation (15-16 år) vad gäller idrott och fritid och i den tredje delen fanns en del frågor om attityder till idrott samt frågor som täckte av bakgrundsfaktorer av olika slag. Flera av frågorna i för

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Pedagogiska institutionen

Finansiering

  • Finansiär: Idrottens forskningsråd
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1974-03-01 – 1974-04-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Socialisation till idrott 1974: En tvärnationell studie - Sverige

Tillhörande dokumentation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lennart Levin - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Göran Patriksson - Lärarhögskolan i Göteborg, Pedagogiska institutionen

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974-03-01–1974-04-01
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

809

Antal individer/objekt

479

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

97%

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2020-05-08