Kommunal informationsverksamhet 1979

Den här studien är en del av samlingen Utvärdering av kommunindelningsreformen

Skapare/primärforskare:

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Under sjuttiotalet var kommunsammanslagningarna och den kommunala verksamhetens expansion två bidragande orsaker till det ökade behovet av kommunal information. Undersökningen ingick som en del i forskningsprogrammet 'Den kommunala självstyrelsen - en utvärdering av kommunindelningsreformen'. Enkäten, som utformades i samarbete med informationsenheten vid Svenska kommunförbundet, sändes i mars 1980 ut till samtliga kommuner i landet. För att möjliggöra en jämförelse över tid har ett flertal frågor hämtats från den enkät Kommunförbundet använde i sin undersökning 1974. De frågor som berör fysiska planfrågor skall i första hand jämföras med de frågor Örjan Wikforss ställde i sin undersökning 'Planinformation i verkligheten. Om informationsrutiner i fysisk planering' (Statens råd för byggnadsforskning 1979).
Enkäten innehöll frågor om kommun och invånarantal; kommunal informationstidning; sammanställning över kommunens service; kommunal informationscentral; kommunens annonsering; information till invandrare; riktad informationsverksamhet; allmän informationsverksamhet; beskrivning av en riktad in

... Visa mer..

Ämnesområde:

markanvändning och planering, informationssamhället, minoriteter (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Medverkande:

Iris Alfredsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Identifierare:

SND-ID: SND 0005

Beskrivning:

Under sjuttiotalet var kommunsammanslagningarna och den kommunala verksamhetens expansion två bidragande orsaker till det ökade behovet av kommunal information. Undersökningen ingick som en del i forskningsprogrammet 'Den kommunala självstyrelsen - en utvärdering av kommunindelningsreformen'. Enkäten, som utformades i samarbete med informationsenheten vid Svenska kommunförbundet, sändes i mars 1980 ut till samtliga kommuner i landet. För att möjliggöra en jämförelse över tid har ett flertal frågor hämtats från den enkät Kommunförbundet använde i sin undersökning 1974. De frågor som berör fysiska planfrågor skall i första hand jämföras med de frågor Örjan Wikforss ställde i sin undersökning 'Planinformation i verkligheten. Om informationsrutiner i fysisk planering' (Statens råd för byggnadsforskning 1979).
Enkäten innehöll frågor om kommun och invånarantal; kommunal informationstidning; sammanställning över kommunens service; kommunal informationscentral; kommunens annonsering; information till invandrare; riktad informationsverksamhet; allmän informationsverksamhet; beskrivning av en riktad in

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1979-01-01 — 1979-12-31

Instrument:

Enkät till kommunerna (Strukturerat frågeformulär)

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Sveriges kommuner

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Finansiering:

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Ämnesområde:

markanvändning och planering, informationssamhället, minoriteter (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Strömberg, L., & Westerståhl, J. (eds.) (1984) De nya kommunerna. Stockholm: Liber.
Google Books Libris
ISBN: 9789138903186

Brantgärde, L., Alfredsson, I., & Sjölin, M. (1981) Rapport från kommunaldemokratiska forskningsgruppen. Kommunalpolitik, massmedier och medborgare : Studier av kunskaper, mediautbud och förutsättningar för lokal opinionsbildning (Ds Kn 1981:13). Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06407-3.
Libris
ISSN: 0346-5721
ISBN: 91-38-06407-3

Strömberg, L., & Westerståhl, J. (eds.) (1984) The new Swedish communes : a summary of local government research. Stockholm: Liber. ISBN 91-38-90572-8.
Google Books Libris
ISBN: 9789138905722

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1988-11-01 doi:10.5878/001127

Kommunal informationsverksamhet 1979

Citeringsförslag:

Lennart Brantgärde. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1988). Kommunal informationsverksamhet 1979. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001127

Skapare/primärforskare:

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-03

Datainsamlare: Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

164

Antal individer/objekt:

277

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

99%

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2019-05-21