Svensk valundersökning 1964

SND-ID: SND 0007

Den här studien är en del av samlingen Svensk valundersökning - Riksdagsval

Alternativ titel

VU64

Skapare/primärforskare

Bo Särlvik - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Statistiska centralbyrån

Beskrivning

Valundersökningen 1964 är den tredje riksomfattande studien i serien undersökningar kring partival, valdeltagande och politisk opinionsbildning inom den svenska valmanskåren i samband med ett riksdagsval. Liksom de tidigare undersökningarna genomfördes den i samarbete mellan statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet och statistiska centralbyrån.

Genom att ställa frågor till ett för valmanskåren representativt urval av individer kan man få upplysningar om de intervjuades partisympatier och dessa uppgifter kan sedan kombineras med andra uppgifter tex beträffande sociala bakgrundsfaktorer såsom yrke, kön, civilstånd, inkomst mm. Därigenom kan skillnader med avseende på partiernas relativa styrkeförhållanden inom olika befolkningsgrupper på ett mera direkt sätt belysas. Vidare har i undersökningen medtagits ett antal frågor beträffande programverksamheten i radio och television inför valet, om partiernas propagandabroschyrer samt om vissa andra propagandamedel, varigenom det blivit möjligt att sammanställa uppgifter om intresset för den inför valet förekommande propagandan inom

... Visa mer..

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Finansiering

 • Finansiär: Riksdagen
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer födda 1884-1942, bosatta i Sverige och röstberättigade i riksdagsvalet 1964

Urvalsmetod

För framtagning av urval svarade statistiska centralbyråns utredningsinstitut. Dragningen utfördes som ett sannolikhetsurval där populationen omfattade samtliga svenska röstberättigade i riksdagsvalet 1964 födda 1884-1942. Urvalet har gjorts som ett tvåstegsurval med utnyttjande av statistiska centralbyråns basurvalsområden. Såsom urvalsram har 1964 års mantalslängder begagnats, varvid individer utanför den undersökta populationen utsorterats. Genom kommunala myndigheters försorg har därefter i röstlängderna kontrollerats, att de för urvalet uttagna individerna var röstberättigade; icke röstberättigade har uteslutits. Samtliga i urvalet ingående personers adresser har vidare kontrollerats av postanstalterna. Sedan slutligen ett antal personer, som avlidit men kvarstått i röstlängderna, uteslutits, omfattade urvalet 3109 individer.

Tidsperiod(er) som undersökts

1964-08-31 – 1964-10-12

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Särlvik, B. (1965) 'Intervjuundersökningen'. In Riksdagsmannavalen 1961-1964. Del 2 (SOS). Stockholm: Statistics Sweden.

Elinder, M. (2008) Essays on Economic Voting, Cognitive Dissonance and Trust. Uppsala : Department of Economics, Univ. ISBN: 978-91-85519-20-0.
ISSN: 0283-7668
ISBN: 978-91-85519-20-0

Särlvik, B. (1970) Electoral Behavior in the Swedish Multiparty System, Göteborg: Department of Political Science.
Libris | Google Books

Holmberg, Sören (2000) Partidemokrati : en sammanfattning av några resultat från valundersökningarna 1956-1998. Stockholm: Statistics Sweden.

Petersson, O. (1975) Change in Swedish political behavior. Göteborg studies in politics, 5. Göteborg: Department of Political Science. ISBN: 91-40-04067-4.
Libris | Google Books
ISBN: 9789140040671

Särlvik, B. (1968) Partibyten som mått på avstånd och dimensioner i partisystemet. Särtryck ur Sociologisk Forskning, no. 1, 1968

Oscarsson, H. (1998) Den svenska partirymden : Väljarnas uppfattningar av konfliktstrukturen i partisystemet 1956-1996. Göteborg : Department of Political Science. ISBN: 91-628-3000-7.
Libris
ISBN: 91-628-3000-7
ISSN: 0346-5942

Petersson, O. (1975) Social class and electorial change : Sweden 1956-1973. Uppsala: Department of Political Science.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Svensk valundersökning 1964

Version 1.0

Citering

Bo Särlvik, Statistiska centralbyrån. Göteborgs universitet (1984). Svensk valundersökning 1964. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002504

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Bo Särlvik - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Statistiska centralbyrån

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Personlig intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1964-08-31–1964-09-20
 • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
 • Instrument: Semistrukturerat frågeformulär
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1964-09-22–1964-10-22
 • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
 • Instrument: Semistrukturerat frågeformulär
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Personlig intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1964-09-22–1964-10-12
 • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
 • Instrument: Semistrukturerat frågeformulär
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp

Variabler

219

Antal individer/objekt

3109

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

92%

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-05