Svensk valundersökning 1964

Den här studien är en del av samlingen Svensk valundersökning - Riksdagsval

Skapare/primärforskare:

Bo Särlvik - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Valundersökningen 1964 är den tredje riksomfattande studien i serien undersökningar kring partival, valdeltagande och politisk opinionsbildning inom den svenska valmanskåren i samband med ett riksdagsval. Liksom de tidigare undersökningarna genomfördes den i samarbete mellan statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet och statistiska centralbyrån.

Genom att ställa frågor till ett för valmanskåren representativt urval av individer kan man få upplysningar om de intervjuades partisympatier och dessa uppgifter kan sedan kombineras med andra uppgifter tex beträffande sociala bakgrundsfaktorer såsom yrke, kön, civilstånd, inkomst mm. Därigenom kan skillnader med avseende på partiernas relativa styrkeförhållanden inom olika befolkningsgrupper på ett mera direkt sätt belysas. Vidare har i undersökningen medtagits ett antal frågor beträffande programverksamheten i radio och television inför valet, om partiernas propagandabroschyrer samt om vissa andra propagandamedel, varigenom det blivit möjligt att sammanställa uppgifter om intresset för den inför valet förekommande propagandan inom

... Visa mer..

Skapare/primärforskare:

Bo Särlvik - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0007

Alternativ titel:

VU64

Syfte:

Förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Spåra och följa trender i svensk valdemokrati och göra jämförelser med utvecklingen i andra länder.

Beskrivning:

Valundersökningen 1964 är den tredje riksomfattande studien i serien undersökningar kring partival, valdeltagande och politisk opinionsbildning inom den svenska valmanskåren i samband med ett riksdagsval. Liksom de tidigare undersökningarna genomfördes den i samarbete mellan statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet och statistiska centralbyrån.

Genom att ställa frågor till ett för valmanskåren representativt urval av individer kan man få upplysningar om de intervjuades partisympatier och dessa uppgifter kan sedan kombineras med andra uppgifter tex beträffande sociala bakgrundsfaktorer såsom yrke, kön, civilstånd, inkomst mm. Därigenom kan skillnader med avseende på partiernas relativa styrkeförhållanden inom olika befolkningsgrupper på ett mera direkt sätt belysas. Vidare har i undersökningen medtagits ett antal frågor beträffande programverksamheten i radio och television inför valet, om partiernas propagandabroschyrer samt om vissa andra propagandamedel, varigenom det blivit möjligt att sammanställa uppgifter om intresset för den inför valet förekommande propagandan inom

... Visa mer..

Språk:

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1964-08-31 — 1964-10-12

Instrument:

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer födda 1884-1942, bosatta i Sverige och röstberättigade i riksdagsvalet 1964

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

För framtagning av urval svarade statistiska centralbyråns utredningsinstitut. Dragningen utfördes som ett sannolikhetsurval där populationen omfattade samtliga svenska röstberättigade i riksdagsvalet 1964 födda 1884-1942. Urvalet har gjorts som ett tvåstegsurval med utnyttjande av statistiska centralbyråns basurvalsområden. Såsom urvalsram har 1964 års mantalslängder begagnats, varvid individer utanför den undersökta populationen utsorterats. Genom kommunala myndigheters försorg har därefter i röstlängderna kontrollerats, att de för urvalet uttagna individerna var röstberättigade; icke röstberättigade har uteslutits. Samtliga i urvalet ingående personers adresser har vidare kontrollerats av postanstalterna. Sedan slutligen ett antal personer, som avlidit men kvarstått i röstlängderna, uteslutits, omfattade urvalet 3109 individer.

Finansiering:

Riksdagen

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Petersson, O. (1975) Change in Swedish political behavior. Göteborg studies in politics, 5. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen. ISBN: 91-40-04067-4.
Libris Google Books

Petersson, O. (1975) Social class and electorial change : Sweden 1956-1973. Uppsala: Statsvetenskapliga institutionen.

Särlvik, B. (1965) 'Intervjuundersökningen'. I Riksdagsmannavalen 1961-1964. Del 2 (SOS). Stockholm: Statistiska centralbyrån.

Särlvik, B. (1970) Electoral Behavior in the Swedish Multiparty System. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen.
Libris Google Books

Elinder, M. (2008) Essays on Economic Voting, Cognitive Dissonance and Trust. Uppsala : Nationalekonomiska institutionen, Univ. ISBN: 978-91-85519-20-0.

Särlvik, B. (1968) Partibyten som mått på avstånd och dimensioner i partisystemet. Särtryck ur Sociologisk Forskning, no. 1, 1968

Holmberg, Sören (2000) Partidemokrati : en sammanfattning av några resultat från valundersökningarna 1956-1998. Stockholm: Statistiska centralbyrån.

Oscarsson, H. (1998) Den svenska partirymden : Väljarnas uppfattningar av konfliktstrukturen i partisystemet 1956-1996. Göteborg : Statsvetenskapliga institutionen. ISBN: 91-628-3000-7.
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

1984-10-01 doi:10.5878/002504

Tillgänglig dokumentation:

Svensk valundersökning 1964

Citering:

Bo Särlvik, Statistiska centralbyrån. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1984). Svensk valundersökning 1964. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002504

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1964-08-31 — 1964-09-20

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1964-09-22 — 1964-10-12

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1964-09-22 — 1964-10-22

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp

Variabler:

219

Antal individer/objekt:

3109

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

92%