Färdmedelsval vid långväga privata personresor 1980

SND-ID: SND 0038

Skapare/primärforskare

Mats-G. Engström - Nordiska institutet för samhällsplanering

Bengt Sahlberg - Nordiska institutet för samhällsplanering

Beskrivning

Forskningsprojektet 'Färdmedelsval vid långväga personresor' genomfördes på uppdrag av Transportforskningsdelegationen (TFD). Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning i två steg. Steg 1 utgjordes av en postal enkät, vars syfte var att urskilja individer som under en viss tidsperiod genomfört en längre privatresa och därmed antas ha gjort ett färdmedelsval. Steg 2 utgjordes av en personlig intervju med ett urval av dessa individer. Med långväga resor avses här resor på minst 10 mil enkel resa. Med privatresa menas alla resor, förutom tjänste-, arbetspendlings-, utbildnings- och värnpliktsresor. Även längre privatresor som ansluter till charterresor till utlandet medräknas. Undersökningen studerar endast resor inom de nordiska länderna. Intervjun innehöll frågor om resans ändamål, antal nätter man varit bortrest, typ av transportmedel samt vilket bolag man rest med. Respondenten fick även ange om man övervägt andra transportmedel och vilken betydelse kostnad och restid haft för val av transportmedel.

Syfte:

Klarlägga faktorer som påverkar valet av färdmedel vid långväga privata per

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-75 år bosatta i Solna, Norrköping, Växjö, Halmstad, Östersund eller Skellefteå

Tidsdimension

Urvalsmetod

I steg 1 - enkätdelen - utgjorde bruttourvalet 5.124 personer i åldern 16-75 år (födda 1904-1963), dvs 854 per ort. Urvalet gjordes slumpmässigt ur respektive länsstyrelses register över totalbefolkningen. Populationen delades upp på 4 undersökningsperioder med 1.281 personer per omgång, vilket innebär 213-214 enkäter per ort och omgång. De från den postala enkäten inkomna svaren sammanställdes för urvalsförfarandet till steg 2 - intervjudelen. Urvalsprinciperna inför steg 2 är följande: 1) RP har svarat på enkäten. 2) RP har utfört en långväga resa inom den senaste 3-månadersperioden. 3) RP utförde resan till en bestämd målort. 4) RP har 'i viss mån' eller 'i hög grad' påverkat sitt färdmedelsval. 5) RP är villig till personlig intervju. Enligt dessa kriterier utvaldes 25 individer per ort och omgång. Dessa fick genomgå en personlig intervju. Sammanlagt utfördes således 600 intervjuer. Detta antal bedömdes som tillräckligt för att få ett statistiskt godtagbart resultat.

Tidsperiod(er) som undersökts

1980-07 – 1980-09

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Solna, Växjö, Halmstad, Östersund, Skellefteå och Norrköping.

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

TRANSPORT OCH RESOR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Transportforskningsdelegationen (1982) Den resandes ensak? : Hur man väljer färdmedel vid långväga privata resor : teknisk rapport. 1982:1. Stockholm: TFD. (With an English summary). ISBN: 91-85562-49-1.
Libris
ISBN: 91-85562-49-1

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Färdmedelsval vid långväga privata personresor 1980 - Enkät

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Mats-G. Engström, Bengt Sahlberg. Nordiska institutet för samhällsplanering (2012). Färdmedelsval vid långväga privata personresor 1980 - Enkät. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001203

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Mats-G. Engström - Nordiska institutet för samhällsplanering

Bengt Sahlberg - Nordiska institutet för samhällsplanering

Tidsperiod(er) som undersökts

1980-07 – 1980-08

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-07–1980-08
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

13

Antal individer/objekt

1120

Dataset 2
Färdmedelsval vid långväga privata personresor 1980 - Intervju

Tillhörande dokumentation

Version 1.1

2012-10-26
https://doi.org/10.5878/001205

Metadata tillagda

... Visa mer..

Citering

Mats-G. Engström, Bengt Sahlberg. Nordiska institutet för samhällsplanering (2012). Färdmedelsval vid långväga privata personresor 1980 - Intervju. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001205

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Mats-G. Engström - Nordiska institutet för samhällsplanering

Bengt Sahlberg - Nordiska institutet för samhällsplanering

Tidsperiod(er) som undersökts

1980-09 – 1980-09

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-09–1980-09
  • Datainsamlare: IMU
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

97

Antal individer/objekt

600

Publicerad: 1983-01-01
Senast uppdaterad: 2020-02-13