Pressen och kärnkraften 1976

SND-ID: SND 0079

Skapare/primärforskare

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Karl Branzén - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

I studiet av kärnkraftsfrågan i valet 1976 ingår två undersökningar, dels en intervjuundersökning av väljarna - Väljarna och kärnkraften - dels föreliggande undersökning som är en innehållsanalys av energidebatten i massmedia.
Datainsamlingen innefattar en systematisk genomgång av 20 dagstidningar under fem veckor hösten 1976. Totalt registrerades 2807 ledare, nyhetsartiklar, insändare, annonser, krönikor m.m. som innehöll stoff kring kärnkraften eller energiproblemen i allmänhet.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Finansiering 1

  • Finansiär: Riksbankens jubileumsfond

Finansiering 2

  • Finansiär: Nämnden för samhällsinformation
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Tidningsmaterial som berör energi- och kärnkraftsfrågor

Tidsdimension

Urvalsmetod

20 dagstidningar under fem veckor (16 augusti-19 september 1976). De undersökta tidningarna har inte utsetts slumpmässigt utan har medtagits för att representera de olika partiernas pressgrupper. Bland annat har de större storstadstidningarna medtagits. Allt material som berörde energi- och kärnkraftsfrågor registrerades och klassificerades.

Tidsperiod(er) som undersökts

1976-08-16 – 1976-09-19

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, Energi och naturresurser, Val (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Holmberg, S. (1978) Pressen och kärnkraften. En studie av nyhetsförmedling och debatt i 20 tidningar under 1976 års valrörelse. Report series 1978:4. Göteborg: Department of Political Science.
Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Pressen och kärnkraften 1976

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Enkätens kvalitet har prövats - bortfallens jämnhet mot tillgängliga registerdata och föregående enkäters karakteristika, svarens inbördes logik och fullständighet. Statistisk vägning har utförts för mindre över- och underrepresentation av befolkningsgrupper i ett 48-cellersmönster.

Version 1.0

Citering

Sören Holmberg, Karl Branzén, Jörgen Westerståhl. Göteborgs universitet (1984). Pressen och kärnkraften 1976. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001122

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Karl Branzén - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1976-08-16–1976-09-19
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
  • Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Variabler

65

Antal individer/objekt

2807

Publicerad: 1984-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06