Fackföreningsundersökningen 1974

SND-ID: SND 0091

Skapare/primärforskare

Leif Lewin - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Studien undersöker den svenska fackföreningsrörelsens interna demokrati. Leif Lewin, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet, testar genom undersökningen den demokratimodell han arbetat fram i tidigare forskning.

Empiriskt material har samlats in med enkäter som skickats till över 3 000 medlemmar och förtroendevalda på olika nivåer i 50 avdelningar inom LO-anslutna fackförbund. Genom fem delstudier har information samlats in från medlemmar, avdelningsstyrelseledamöter, sektionsstyrelseledamöter, förbundsstyrelse- och landssekretariatledamöter samt journalister och opinionsbildare.

Syfte:

Syftet med studien är dels att undersöka hur facket styrdes under perioden och hur dess interna demokrati fungerade.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Finansiering

 • Finansiär: Riksbankens jubileumsfond
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Medlemmar och förtroendevalda inom LO-anslutna fackförbund

Urvalsmetod

Av de totalt 1952 avdelningarna i LO uteslöts inledningsvis 214 avdelningar tillhörande Sjöfolks- och Musikerförbunden, samt vissa avdelningar inom Försäkringsanställdas förbund på grund av en ovanlig organisationsstruktur eller beroende på att medlemmarna i stor utsträckning är dubbelanslutna. Från de återstående 1738 avdelningarna insamlades ytterligare material i syfte att skapa underlag för en stratifiering. På grundval av detta fastställdes sju stratifieringsvariabler. 1) Organisationsstruktur, 2) Lön, 3) Socio-tekniska förhållanden, 4) Mobilitet, 5) Kön, 6) Medlemstid och 7) Politiska partisympatier. I ett första urvalssteg drogs nu 50 avdelningar. Vad gäller variabeln politiska partisympatier bestämdes från början att
10 av dessa 50 avdelningar skulle ha ett visst inslag av kommunister enligt följande: 1)innehålla minst en kommunistisk styrelseledamot eller 2) ha en kommunistisk ombudsman eller 3) ha fraktionsval med kommunistiska åsiktslistor. De återstående 40 avdelningarna drogs genom systematiskt urval med lika sannolikheter.
Steg 2: Urval av medlemmar, ledamöter m. fl. I urvalssteg två drogs slumpmässigt 50 medlemmar ur var och en av de tidigare utvalda 50 avdelningarna, förutsatt att respektive avdelning hade så många medlemmar. Vid lägre medlemsantal ingår samtliga. Totalt sett uppgår medlemsurvalet till 2294 individer. På avdelningsstyrelsenivå drogs samtliga avdelningsstyrelseledamöter i de 50 avdelningarna. Här blev urvalet 354 individer. På sektionsstyrelsenivå drogs samtliga, eller högst 15, sektionsstyrelseledamöter i de 24 avdelningar i urvalet som har sektioner. Urvalet här blev 304 individer. På central nivå ingår samtliga 272 ledamöter i urvalet.

Tidsperiod(er) som undersökts

1974 – 1977

1974 – 1977

1974 – 1977

1974 – 1977

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Lewin, L. (1977) Åsiktsjournalistiken och den fackliga demokratin. Stockholm: Rabén & Sjögren.
Libris | Swepub | Google Books | Till lärosätets (uu) databas
ISBN: 9789129503319

Lewin, L. (1977) Kodbok till fackföreningsundersökningen. Uppsala: Department of Political Science.

Lewin, L. (1977) Hur styrs facket? : om demokratin inom fackföreningsrörelsen. Stockholm: Rabén & Sjögren. ISBN 91-29-47943-6.
Libris | Swepub | Till lärosätets (uu) databas
ISSN: 0346-7538
ISBN: 91-29-47943-6

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Fackföreningsundersökningen 1974 - Medlemmar

Version 1.1

2014-04-10
https://doi.org/10.5878/001798

Metadata tillagda

... Visa mer..

Citering

Leif Lewin. Uppsala universitet (2014). Fackföreningsundersökningen 1974 - Medlemmar. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001798

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Leif Lewin - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

83

Antal individer/objekt

1923

Dataset 2
Fackföreningsundersökningen 1974 - Avdelningsstyrelseledamöter

Version 1.1

2014-04-10
https://doi.org/10.5878/001797

Metadata tillagda

... Visa mer..

Citering

Leif Lewin. Uppsala universitet (2014). Fackföreningsundersökningen 1974 - Avdelningsstyrelseledamöter. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001797

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Leif Lewin - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974

Variabler

102

Antal individer/objekt

334

Dataset 3
Fackföreningsundersökningen 1974 - Sektionsstyrelseledamöter

Version 1.1

2014-04-10
https://doi.org/10.5878/001792

Metadata tillagda

... Visa mer..

Citering

Leif Lewin. Uppsala universitet (2014). Fackföreningsundersökningen 1974 - Sektionsstyrelseledamöter. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001792

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Leif Lewin - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974

Variabler

90

Antal individer/objekt

253

Dataset 4
Fackföreningsundersökningen 1974 - Förbundsstyrelse- och landssekretariatsledamöter

Version 1.1

2014-04-10
https://doi.org/10.5878/001791

Metadata tillagda

... Visa mer..

Citering

Leif Lewin. Uppsala universitet (2014). Fackföreningsundersökningen 1974 - Förbundsstyrelse- och landssekretariatsledamöter. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001791

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Leif Lewin - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974

Variabler

77

Antal individer/objekt

252

Dataset 5
Fackföreningsundersökningen 1974 - Journalister och opinionsbildare

Version 1.1

2014-04-10
https://doi.org/10.5878/001790

Metadata tillagda

... Visa mer..

Citering

Leif Lewin. Uppsala universitet (2014). Fackföreningsundersökningen 1974 - Journalister och opinionsbildare. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001790

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Leif Lewin - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974

Variabler

54

Antal individer/objekt

110

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2019-12-10