Läsvanestudien 1989 - Jönköping

SND-ID: SND 0104

Den här studien är en del av samlingen Läsvanestudien

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning

Denna undersökning ingår i forskningsprogrammet "Dagspresskollegiet". Målgruppen för denna undersökning var Jönköpings invånare. De flesta av frågorna är replikeringar av frågor som ställts i tidigare läsarstudier, det vill säga frågor om läsvanor, prenumerationer av papper, läsintressen och bakgrundsvariabler som kön, ålder, utbildning och festpreferenser. Respondenten fick också jämföra de två lokala tidningarna Jönköpings Posten och Smålands Folkblad med avseende på ett antal kvaliteter. Ett batteri av frågor behandlade specifikt den lokala tidningen Smålands Folkblad.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-75 år och bosatta i Jönköpings kommun

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

1989-04-07 – 1989-05-07

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Jönköping kommun

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

inrikespolitik

Publikationer

Kratz, C. (1990) Tidningsläsning i Jönköping. En presentation av en läsarundersökning. Arbetsrapport nr 5. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.
Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Läsvanestudien 1989 - Jönköping

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Lennart Weibull. Göteborgs universitet (1998). Läsvanestudien 1989 - Jönköping. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002366

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-04-07–1989-05-07
  • Datainsamlare: Långedrags Informationskonsult
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

411

Antal individer/objekt

634

Publicerad: 1991-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06