Lokalradions bevakning av valrörelsen 1979

Skapare/primärforskare:

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Ett nytt massmedium medverkade i 1979 års valrörelse: för första gången hade Sveriges Radio, i form av dotterbolaget Sveriges Lokalradio AB, möjlighet att med riksomfattande täckning bevaka vad som hände i de många lokala valrörelserna inför valen till landsting och kommunfullmäktige.
Uppgifterna i denna undersökning bygger på uppgifter insamlade före och under själva valrörelsen och gäller stationernas planerade sändningar. Undersökningen syftar i första hand till att urskilja hur mycket sändningstid som varje lokalradiostation ägnat åt rent kommunspecifika program. Avsikten har varit att avgränsa den mängd som uteslutande ägnats åt en enda lokal valrörelse, dvs ett val till en kommunfullmäktigeförsamling i en viss kommun. Alla programtyper som gällt mer än en kommun eller gällt mer än en valtyp har förts undan. På så sätt har en minimitid kunnat fastställas för var och en av landets 277 kommuner.

Skapare/primärforskare:

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0116

Syfte:

Belysa hur lokalradion gett utrymme för information om de tre samtidiga valen till riksdag, landsting och kommunfullmäktige

Beskrivning:

Ett nytt massmedium medverkade i 1979 års valrörelse: för första gången hade Sveriges Radio, i form av dotterbolaget Sveriges Lokalradio AB, möjlighet att med riksomfattande täckning bevaka vad som hände i de många lokala valrörelserna inför valen till landsting och kommunfullmäktige.
Uppgifterna i denna undersökning bygger på uppgifter insamlade före och under själva valrörelsen och gäller stationernas planerade sändningar. Undersökningen syftar i första hand till att urskilja hur mycket sändningstid som varje lokalradiostation ägnat åt rent kommunspecifika program. Avsikten har varit att avgränsa den mängd som uteslutande ägnats åt en enda lokal valrörelse, dvs ett val till en kommunfullmäktigeförsamling i en viss kommun. Alla programtyper som gällt mer än en kommun eller gällt mer än en valtyp har förts undan. På så sätt har en minimitid kunnat fastställas för var och en av landets 277 kommuner.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1979-08 — 1979-09

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Analysenhet:

Population:

Svenska kommuner

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Finansiering:

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Brantgärde, L. (1979) Sveriges lokalradios bevakning av valrörelsen 1979. Rapportserie 1979:5. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen.
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.1:

2012-07-16 doi:10.5878/001114

Metadata tillagda

Version 1.0:

1997-05-28 doi:10.5878/001113

Tillgänglig dokumentation:

Lokalradions bevakning av valrörelsen 1979

Citering:

Lennart Brantgärde. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2012). Lokalradions bevakning av valrörelsen 1979. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001114

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Kodning av innehåll

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979 — 1979

Datainsamlare: Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Insamlingsmetod:

Uppgifterna är hämtade från de 24 lokalradiostationernas på förhand angivna planer för valrörelsebevakning.

Tidsperiod(er) som undersökts:

1979-08 — 1979-09

Variabler:

15

Antal individer/objekt:

277