Opinionsledares världsbild 1974

SND-ID: SND 0126

Skapare/primärforskare

Lowe Hedman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Beskrivning

Undersökningen ingår i forskningsprojektet 'Informationsstrategier - Analys och utvärdering av försök med spridning av u-landsinformation genom multimedia'. Syftet med denna undersökning var att belysa en del frågeställningar kring begreppet 'världsbild'; hur man ser på samhällets utveckling och utvecklingsmöjligheter; hur man strukturerar händelser och händelseförlopp; om man har en personligt inriktad problemorientering eller om man ser problemen i ett nationellt eller internationellt perspektiv.
I undersökningen ställdes frågor om respondentens intresse för olika innehåll i nyheter och artiklar i tidningar, radio och tv; uppfattning om framtidsutsikten för människor i olika samhällsgrupper; faktorer som kan medföra ett hot mot framtiden; egna aktiviteter; orsaker till att vissa länder är fattiga; olika hjälpformers värde; sannolikheten att man själv argumenterar för en sak man tror på; bedömning av de politiska partiernas politik; kunskap om u-länder; attityder till frågor om u-landsproblem och levnadsstandard; massmedieanvändning; hjälp till fattiga länder; lämpliga mottagare av svensk u-h

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för arkeologi och antik historia

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Opinionsledare inom svenska kyrkan, frikyrkorna, skolan, näringslivet, politiska partier och pressen.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Först utvaldes ett antal viktiga institutioner och organisationer i samhället - svenska kyrkan, frikyrkorna, skolan, näringslivet, de politiska partierna, pressen - och därefter positioner inom dessa. Undersökningen begränsades till tolv orter, varierande i storlek och näringslivsstruktur:

Tidsperiod(er) som undersökts

1974-11-01 – 1974-12-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, Informationssamhället, Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Hedman, L. (1978) Svenskarna och u-hjälpen. En studie av den svenska allmänheten, lokala opinionsbildare och journalister. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. (Swedish public opinion on development aid. A study of the Swedish public, local opinion-makers and journalists; with a summary in English). ISBN: 91-554-0829-X.
Libris | Swepub | Google Books | Till lärosätets (uu) databas
ISBN: 915540829X

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Opinionsledares världsbild 1974

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Lowe Hedman. Uppsala universitet (1995). Opinionsledares världsbild 1974. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002373

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lowe Hedman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974-11-01–1974-12-01
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

225

Antal individer/objekt

540

Publicerad: 1984-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06