Pressens funktioner: Innehållsanalysen

SND-ID: SND 0131

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Lars Aldemark - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Jan Strid - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

This study is part of the research program The Role of the Press in Society, a project initiated by the 1972 Commission of tbe Press. The survey illustrates how companies regard their relation to the local area, to the general public and member and which part various types of media plays in the work of the enterprise. Further some questions were put about which role the daily press should have in political life.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Finansiering 1

  • Finansiär: Nämnden för samhällsinformation

Finansiering 2

  • Finansiär: Riksbankens jubileumsfond
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

8 daily newspapers: Sydsvenska Dagbladet, Arbetet, Skånska Dagbladet, Göteborgs-Posten, Arbetet (West Swedish edition), Vestmanlands Läns tidning, Falu-Kuriren, Dala-Demokraten

Tidsdimension

Urvalsmetod

Utgångspunkten för forskningsprojektets val av geografiska områden för intensivstudium var de sk blockregionerna. Dessa bedömdes vara de mest lämpliga urvalsenheterna, bl a därför att de också utnyttjas i den officiella tidningsstatistiken. Blockregionerna är också lätthanterliga för mer detaljerade studier på kommunnivå. Urvalet av undersökningsenheter skedde i två steg. Först uppställdes en urvalsram. Denna bestämdes av tre huvudvariabler: socioekonomisk struktur, politisk situation och konkurrensläge på tidningsmarknaden, både regionalt och lokalt. Som mått på den socioekonomiska strukturen utgick man från tätortsgraden i respektive blockregion. Politisk struktur bestämdes genom att andelen socialdemokratiskt/kommunistiskt (vpk) röstande jämfördes med andelen som röstade på borgerliga (m,fp,c) partier. Någon hänsyn till partier utan riksdagsrepresentation togs ej. Med utgångspunkt från graden av lokal och regional konkurrens på tidningsmarknaden gjordes därefter en indelning av de 70 blockregionerna. Utifrån fördelningen av blockregioner valdes 30 regioner som preliminära undersökningsenheter. Hänsyn togs härvidlag till kravet på en regional fördelning av områdena i landet och att storstäderna ansågs givna i undersökningen. Målet var inte att undersöka ett stort antal regioner. I stället eftersträvades ett fåtal typområden som skilde sig åt framför allt genom olikhet i socio-ekonomisk/politiskt avseende och i fråga om mediesituation. Utifrån den socio-ekonomiska och politiska strukturen (som i stort sett sammanfaller) valdes två regioner med borgerlig och två med socialistisk (s+vpk) majoritet i valmanskåren. Inom respektive block valdes ett område med tidningskonkurrens och ett med monopol. Slutligen knöts urvalet till två kommuner inom varje region för att ytterligare renodla situationen. Följande regioner valdes: FALUN/LEKSAND (borg. maj + konkurrens); MALMÖ/TRELLEBORG (soc. maj + konkurrens); GÖTEBORG/LERUM (borg. maj + monopol); VÄSTERÅS/HALLSTAHAMMAR (soc. maj + monopol). I de fyra kommunerna Leksand, Malmö, Göteborg och Västerås har samtliga delstudier inom projektet genomförts. De övriga kommunerna förekommer i vissa delstudier.

Tidsperiod(er) som undersökts

1973-01-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Malmö, Trelleborg, Göteborg, Lerum, Västerås, Hallstahammar, Falun and Leksand

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Svensk press. Pressens funktioner i samhället. SOU 1975:78. Stockholm: LiberFörlag.
Libris
ISBN: 9138024756

Strid, J., & Weibull, L. (1974) Nyheter och kommentarer : om förstasidor och ledarsidor i 11 tidningar 1973 : en första redovisning av innehållsanalysen. 1972 års pressutredning. Forskningsprojektet Pressens Funktioner. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Pressens funktioner: Innehållsanalysen - Totalanalysen

Version 1.0

Citering

Lennart Weibull, Lars Aldemark, Jan Strid. Göteborgs universitet (1982). Pressens funktioner: Innehållsanalysen - Totalanalysen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/v85n-gq35

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Lars Aldemark - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Jan Strid - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Variabler

43

Antal individer/objekt

16560

Dataset 2
Pressens funktioner: Innehållsanalysen - Förstasideanalysen

Version 1.0

Citering

Lennart Weibull, Lars Aldemark, Jan Strid. Göteborgs universitet (1982). Pressens funktioner: Innehållsanalysen - Förstasideanalysen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/xe0d-wd37

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Lars Aldemark - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Jan Strid - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Variabler

59

Antal individer/objekt

4486

Dataset 3
Pressens funktioner: Innehållsanalysen - Ledarsideanalysen

Version 1.0

Citering

Lennart Weibull, Lars Aldemark, Jan Strid. Göteborgs universitet (1982). Pressens funktioner: Innehållsanalysen - Ledarsideanalysen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/d4th-gp62

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Lars Aldemark - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Jan Strid - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Variabler

27

Antal individer/objekt

4822

Dataset 4
Pressens funktioner: Innehållsanalysen - Valstudien, förstasidor

Version 1.0

Citering

Lennart Weibull, Lars Aldemark, Jan Strid. Göteborgs universitet (1982). Pressens funktioner: Innehållsanalysen - Valstudien, förstasidor. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/k3x9-f184

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Lars Aldemark - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Jan Strid - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Variabler

59

Antal individer/objekt

7191986

Dataset 5
Pressens funktioner: Innehållsanalysen - Valstudien, ledare

Version 1.0

Citering

Lennart Weibull, Lars Aldemark, Jan Strid. Göteborgs universitet (1982). Pressens funktioner: Innehållsanalysen - Valstudien, ledare. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/3brb-c608

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Lars Aldemark - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Jan Strid - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Variabler

27

Antal individer/objekt

839

Dataset 9
Pressens funktioner: Innehållsanalysen - Lokalradioförsöket 1973

Version 1.0

Citering

Lennart Weibull, Lars Aldemark, Jan Strid. Göteborgs universitet (1982). Pressens funktioner: Innehållsanalysen - Lokalradioförsöket 1973. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/f6pj-pp54

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Lars Aldemark - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Jan Strid - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Variabler

46

Antal individer/objekt

19867

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06