Pressens funktioner: Journaliststudien 1973

SND-ID: SND 0133

Skapare/primärforskare

Björn Fjaestad - Handelshögskolan i Stockholm, Ekonomiska forskningsinstitutet

Per Gunnar Holmlöv - Handelshögskolan i Stockholm, Ekonomiska forskningsinstitutet

Beskrivning

Forskningsprojektet "Pressens funktioner" genomfördes på uppdrag av 1972 års pressutredning. Projektets centrala frågeställning rörde vilken roll pressen har i samhället: för individer, grupper och institutioner, samt pressens roll i sammanhang med övriga massmedier. Av speciellt intresse var massmedias förmedling av information och opinioner. Begreppet massmedia begränsas till dagspress, populärpress, organisationspress och radio-TV, med huvudvikt på dagspress och tidskriftspress.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Handelshögskolan i Stockholm

Ansvarig institution/enhet

Ekonomiska forskningsinstitutet

Finansiering 1

  • Finansiär: 1972 års pressutredning

Finansiering 2

  • Finansiär: Statens råd för samhällsforskning

Finansiering 3

  • Finansiär: FLT:s forskningsstiftelse
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Journalists working at daily papers published in Malmö, Göteborg, Västerås and Falun.

Tidsdimension

Urvalsmetod

De personer som valdes ut att delta i undersökningen är samtliga de journalister som var heltidsanställda och verksamma under undersökningsperioden på de dagstidningar som utges på undersökningsorterna Malmö, Göteborg, Västerås och Falun. I undersökningen ingår den som enligt Svenska journalistförbundet är redaktionell arbetsledare, redaktionell medarbetare eller lokalredaktör. Även tidningarnas chefredaktörer har medtagits i urvalet. Journalister som bevakar enbart sporthändelser har däremot uteslutits.

Tidsperiod(er) som undersökts

1973-11-19

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Malmö, Göteborg, Västerås och Falun

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Svensk press. Pressens funktioner i samhället. SOU 1975:78. Stockholm: LiberFörlag.
Libris
ISBN: 9138024756

Fjaestad, B., & Holmlöv, P.G. (1974) Journalisters syn på pressens samhällsroll. Redovisning av de empiriska resultaten. Del 1. Stockholm: Economic Research Institute at Handelshögskolan in Stockholm.

Fjaestad, B., & Holmlöv, P.G. (1974) Journalisters syn på pressens samhällsroll. Redovisning av de empiriska resultaten. Del 2. Stockholm: Economic Research Institute at Handelshögskolan in Stockholm.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Pressens funktioner: Journaliststudien 1973

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Björn Fjaestad, Per Gunnar Holmlöv. Handelshögskolan i Stockholm (1997). Pressens funktioner: Journaliststudien 1973. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001027

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Björn Fjaestad - Handelshögskolan i Stockholm, Ekonomiska forskningsinstitutet

Per Gunnar Holmlöv - Handelshögskolan i Stockholm, Ekonomiska forskningsinstitutet

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1973-11-19
  • Datainsamlare: Handelshögskolan i Stockholm, Ekonomiska forskningsinstitutet
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

256

Antal individer/objekt

431

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06