Pressens funktioner: Läsarstudien

SND-ID: SND 0135

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Lars Aldemark - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

The study is part of the research program The Role of the Press in Society, a project initiated by the 1972 Commission of the Press and with a general aim to analyze the significance of mass media in Sweden. The aim of ´Readers´ study - the general public´ was to study the consumption of various types of media; daily press, popular and specialist press, and radio and television. To make it possible to adapt the consumption habits in a wider perspective questions were also put about among other things political interests and engagement, freetime activities and knowledge about various society issues. To make parallel analyses possible with other studies within the research project questions were also put regarding what was thought to dominate local society debate and about events which were actual at the time. A supplementary study to the above mentioned receiver study was carried out at April 26th 1974. The local newspaper generally read by the respondent was distributed to these together with a questionnaire. The respondents were asked to mark the articles read. Questions were also asked about

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Finansiering 1

  • Finansiär: Riksbankens jubileumsfond

Finansiering 2

  • Finansiär: Nämnden för samhällsinformation
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-65 år och bosatta i kommunerna Malmö, Göteborg, Västerås och Leksand

Urvalsmetod

Utgångspunkten för forskningsprojektets val av geografiska områden för intensivstudium var de sk blockregionerna. Dessa bedömdes vara de mest lämpliga urvalsenheterna, bl a därför att de också utnyttjas i den officiella tidningsstatistiken. Blockregionerna är också lätthanterliga för mer detaljerade studier på kommunnivå. Urvalet av undersökningsenheter skedde i två steg. Först uppställdes en urvalsram. Denna bestämdes av tre huvudvariabler: socioekonomisk struktur, politisk situation och konkurrensläge på tidningsmarknaden, både regionalt och lokalt. Som mått på den socioekonomiska strukturen utgick man från tätortsgraden i respektive blockregion. Politisk struktur bestämdes genom att andelen socialdemokratiskt/kommunistiskt (vpk) röstande jämfördes med andelen som röstade på borgerliga (m,fp,c) partier. Någon hänsyn till partier utan riksdagsrepresentation togs ej. Med utgångspunkt från graden av lokal och regional konkurrens på tidningsmarknaden gjordes därefter en indelning av de 70 blockregionerna. Utifrån fördelningen av blockregioner valdes 30 regioner som preliminära undersökningsenheter. Hänsyn togs härvidlag till kravet på en regional fördelning av områdena i landet och att storstäderna ansågs givna i undersökningen. Målet var inte att undersöka ett stort antal regioner. I stället eftersträvades ett fåtal typområden som skilde sig åt framför allt genom olikhet i socio-ekonomisk/politiskt avseende och i fråga om mediesituation. Utifrån den socio-ekonomiska och politiska strukturen (som i stort sett sammanfaller) valdes två regioner med borgerlig och två med socialistisk (s+vpk) majoritet i valmanskåren. Inom respektive block valdes ett område med tidningskonkurrens och ett med monopol. Slutligen knöts urvalet till två kommuner inom varje region för att ytterligare renodla situationen. Följande regioner valdes: FALUN/LEKSAND (borg. maj + konkurrens); MALMÖ/TRELLEBORG (soc. maj + konkurrens); GÖTEBORG/LERUM (borg. maj + monopol); VÄSTERÅS/HALLSTAHAMMAR (soc. maj + monopol). I de fyra kommunerna Leksand, Malmö, Göteborg och Västerås har samtliga delstudier inom projektet genomförts. De övriga kommunerna förekommer i vissa delstudier, dock inte i Läsarstudien.

Tidsperiod(er) som undersökts

1974-02-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Malmö, Göteborg, Västerås and Leksand

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Svensk press. Pressens funktioner i samhället. SOU 1975:78. Stockholm: LiberFörlag.
Libris
ISBN: 9138024756

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Pressens funktioner: Läsarstudien - Allmänheten

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Lennart Weibull, Lars Aldemark. Göteborgs universitet (1988). Pressens funktioner: Läsarstudien - Allmänheten. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001028

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Lars Aldemark - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Variabler

305

Antal individer/objekt

1595

Dataset 2
Pressens funktioner: Läsarstudien - Inflyttade till Malmö

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Lennart Weibull, Lars Aldemark. Göteborgs universitet (1982). Pressens funktioner: Läsarstudien - Inflyttade till Malmö. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/6d9n-vn52

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Lars Aldemark - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Variabler

280

Antal individer/objekt

221

Dataset 3
Pressens funktioner: Läsarstudien - Endagsstudien

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Lennart Weibull, Lars Aldemark. Göteborgs universitet (1982). Pressens funktioner: Läsarstudien - Endagsstudien. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/y05x-at50

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Lars Aldemark - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Antal individer/objekt

728

Publicerad: 1982-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06