Svenska grundskollärares hälsa och välbefinnande i arbetet 1978

SND-ID: SND 0141

Skapare/primärforskare

Sten-Olof Brenner - Karolinska Institutet, Laboratoriet för klinisk stressforskning

Beskrivning

Studien Svenska grundskollärares hälsa och välbefinnande i arbetet ingår i projektet Arbete, hälsa och välbefinnande för lärare och skolledare inom grundskolan samt för lärare inom barnomsorgen. Detta forskningsprojekt ingår i ett nordiskt samarbetsprojekt Arbetsmiljö, hälsa och välbefinnande för lärare inom grundskolan i Norden. Nordiska ministerrådets ämbetsmannakommitte för arbetsmiljöfrågor gav år 1975 de nordiska stressforskarna i uppdrag att vid ett Nordstress-symposium försöka enas om en plan för att genomföra ett samnordiskt projekt om psykosocial miljö och hälsa inom arbetslivet. En av de två arbetstagargrupper som utarbetades till projektförslag var grundskollärare.

Studien Svenska grundskollärares hälsa och välbefinnande i arbetet genomfördes vid laboratoriet för klinisk stressforskning/institutionen för psykosocial miljömedicin vid Karolinska institutet under ledning av Sten-Olof Brenner. Projektet genomfördes år 1978 med urval av svarspersoner, uppläggning och utskickning av frågeformulär samt insamling och bearbetning av svar. I en enkätundersökning har man ställt ett antal fr

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Karolinska Institutet

Ansvarig institution/enhet

Laboratoriet för klinisk stressforskning

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Lärare från två lärarförbund (SFL och SL)

Tidsdimension

Urvalsmetod

Urvalet av lärare till enkätundersökningen gick till så att man på underlag som tillhandahölls av Statistiska Centralbyrån (SCB) urskilde nio olika kommuntyper vilka representerar ett miniatyr-Sverige i socioekonomiska avseenden. Inom de utvalda kommunerna drogs sedan lärare ur Svenska facklärarförbundets och Sveriges lärarförbunds medlemsregister för år 1978 så att samtliga lärargrupper som ingår i dessa fackförbund blev representerade i undersökningen. Eftersom vissa lärargrupper är små har man överrepresenterat dem för att få ett tillräckligt stort antal i undersökningen. Lärarkategorierna är därför oproportionellt representerade i undersökningen. Det slutliga urvalet omfattade 50 kommuner och 3154 lärare. Sammanlagt besvarades enkäten av 2421 lärare. Bortfallet varierade mellan olika lärargrupper och var störst för vissa facklärargrupper.
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Sveriges lärarförbund and Sveriges facklärarförbund (1980) Att vara lärare - glädje eller plåga. Nordstress ett samnordiskt arbetsmiljöprojekt. ST- tryck.

Lundberg, M. (ed.) (1981) Arbetsmiljö, hälsa och välbefinnande för lärare inom grundskolan i Norden. Stockholm: Nordiska rådet. ISBN-91-38-06413-8.
ISBN: 91-38-06413-8

Brenner, S-O., Tellenback, S., & Walck, C. (1979) Arbete, hälsa och välbefinnande för lärare och skolledare inom grundskolan samt för lärare inom barnomsorgen : I: Psykosocial miljö, välbefinnande och hälsa för lärare i grundskolan. Report 108. Stockholm: Karolinska institutet.
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Svenska grundskollärares hälsa och välbefinnande i arbetet 1978

Tillhörande dokumentation

Version 2.0

... Visa mer..

Citering

Sten-Olof Brenner. Karolinska Institutet (2013). Svenska grundskollärares hälsa och välbefinnande i arbetet 1978. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/001615

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sten-Olof Brenner - Karolinska Institutet, Laboratoriet för klinisk stressforskning

Variabler

457

Antal individer/objekt

2421

Publicerad: 1985-01-01
Senast uppdaterad: 2018-11-20