Åldrandet i samhället: Sociala attityder till äldre 1982

SND-ID: SND 0150

Skapare/primärforskare

Lars Tornstam - Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning

Delstudien 'Våra bostäder' ingår i studien 'De äldre i samhället' som i sin tur ingår i delprojektet 'Åldrandet i samhället'. Detta delprojekt ingår i ett större, övergripande program 'Äldre i samhället - förr, nu och i framtiden', ett tvärvetenskapligt program där forskningsproblemet innebar ett sökande efter lösningar på åldrandets problem. Arbetet inom projektet bedrevs i tre olika lokalprogram. I Lund 'De äldre i samhället- förr, nu och i framtiden', i Göteborg 'Interventionsprogrammet: Äldre i Göteborg - förr, nu och i framtiden', och i Uppsala 'Åldrandet i samhället'.

Genom att ställa ett antal frågor till ett representativt urval kan man få upplysningar om de intervjuades inställning och attityder till äldre människors sociala förhållanden, egenskaper och personlighet. Man kan också se hur intervjupersonernas sociala bakgrund som ålder, kön, yrke, bostad mm påverkar attityder om äldre människor.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Finansiering 1

  • Finansiär: Forskningsrådsnämnden

Finansiering 2

  • Finansiär: Socialdepartementet, Delegationen för social forskning
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Persons aged 15-75 years old and people working with elderly

Tidsdimension

Urvalsmetod

Huvudurvalet utgörs av ett slumpmässigt urval av svenska invånare i åldrarna 15-75 år. Dessutom finns två speciella urvalsgrupper verksamma inom den praktiska äldreomsorgen, en grupp inom den landstingskommunala äldreomsorgen och en annan inom den primärkommunala äldreomsorgen.
Riksurvalet utgörs av ett på hösten 1981 slumpmässigt draget urval ur registret över totalbefolkningen. Urvalet av landstingsanställda inom långvården har gjorts från det personalregister som förs vid Svenska landstingsförbundet. Urvalet av kommunalanställda inom äldreomsorgen har genomförts i samarbete med socialförvaltningarna i Uppsala, Sandviken, Ystad, Gotland, Säffle och Göteborg.

Tidsperiod(er) som undersökts

1982-04-01 – 1982-05-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Förutom ett rikstäckande urval gjordes en specialstudie av kommunalanställda i Uppsala, Sandviken, Ystad, Gotland, Säffle och Göteborg.

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Arbetsförhållanden, Äldre, Specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet, Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Tornstam, L. (1983) Kunskaper och okunskaper om äldre. Report no. 13. Uppsala: Department of Sociology.
Libris | Google Books
ISBN: 9789150603965

Tornstam, L. (1984) Sociala attityder till äldre. Report no. 19. Uppsala: Department of Sociology.
Libris
ISBN: 91-506-0584-4

Tornstam, L. (1985) Känslomässiga attityder till äldre. Report no. 20. Uppsala: Department of Sociology.
Libris | Google Books
ISBN: 9789150605853

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Åldrandet i samhället: Sociala attityder till äldre

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Lars Tornstam. Uppsala universitet (1986). Åldrandet i samhället: Sociala attityder till äldre. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000963

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lars Tornstam - Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1982-04-01–1982-05-01
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

140

Antal individer/objekt

2226

Publicerad: 1986-01-01
Senast uppdaterad: 2021-04-21