Åldrandet i samhället: Våra bostäder 1982

SND-ID: SND 0151

Skapare/primärforskare

Lars Tornstam - Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning

Delstudien 'Våra bostäder' ingår i studien 'De äldre i samhället' som i sin tur ingår i delprojektet 'Åldrandet i samhället'. Detta delprojekt ingår i ett större, övergripande program 'Äldre i samhället - förr, nu och i framtiden', ett tvärvetenskapligt program där forskningsproblemet innebar ett sökande efter lösningar på åldrandets problem. Arbetet inom projektet bedrevs i tre olika lokalprogram. I Lund 'De äldre i samhället- förr, nu och i framtiden', i Göteborg 'Interventionsprogrammet: Äldre i Göteborg - förr, nu och i framtiden', och i Uppsala 'Åldrandet i samhället'.

En av utgångspunkterna för delstudien 'Våra bostäder' var vad som i den nya Socialtjänstlagen föreskrevs beträffande de äldres boende. En grundtes är att äldre människor som alla andra människor skall ha valfrihet och möjlighet att kunna bo så som man själv vill. Eftersom 90% av alla pensionärer bor i det vanliga boendet behövs fördjupade kunskaper om hur de äldre själva uppfattar sitt boende.
Genom att ställa ett antal frågor till ett representativt urval kan man få upplysningar om de intervjuades uppfattning om sitt boen

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Finansiering

  • Finansiär: Socialdepartementet, Delegationen för social forskning
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 65-85 år och bosatta i Sverige

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Ur registret över totalbefolkningen har ett urval omfattande 2099 personer i åldrarna 65-85 år dragits.

Tidsperiod(er) som undersökts

1982-05-01 – 1982-06-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Allmän hälsa och välbefinnande, Bostäder, Äldre, Specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Tornstam, L. (1982) Självständigt boende. Report no. 10. Uppsala: Department of Sociology.
Google Books | Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Åldrandet i samhället: Våra bostäder 1982

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Lars Tornstam. Uppsala universitet (1986). Åldrandet i samhället: Våra bostäder 1982. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000964

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lars Tornstam - Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1982-05-01–1982-06-01
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

141

Antal individer/objekt

1269

Publicerad: 1986-01-01
Senast uppdaterad: 2021-04-21